Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2023 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 680/2023 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 27.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w drodze konkursu ofert 2023-05-16 14:18:46
Zarządzenie Nr 679/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-05-12 14:15:17
Zarządzenie Nr 678/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-05-12 14:01:56
Zarządzenie Nr 677/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-05-12 13:49:47
Zarządzenie Nr 676/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-05-12 13:46:45
Zarządzenie Nr 675/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-05-12 13:37:18
Zarządzenie Nr 674/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-05-12 13:05:46
Zarządzenie Nr 673/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-04-21 14:35:58
Zarządzenie Nr 672/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 15.05.2023 r. do 31.12.2023 r. 2023-04-21 14:28:41
Zarządzenie Nr 671/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-04-21 14:25:44
Zarządzenie Nr 670/2023  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Malowanie elewacji budynku szkoły w Krzywinie” w ramach Rządowego Funduszu  Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 2023-04-07 13:39:09
Zarządzenie Nr 669/202 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-04-07 13:35:51
Zarządzenie Nr 668/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-04-07 13:25:06
Zarządzenie Nr 667/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-04-07 13:21:31
Zarządzenie Nr 666/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-04-07 13:10:16
Zarządzenie Nr 655/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-04-07 13:03:32
Zarządzenie Nr 664/2023 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. 2023-03-30 12:23:12
Zarządzenie Nr 663/2023 w sprawie wyznaczenia terminu czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-03-30 12:22:53
Zarządzenie Nr 662/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-03-30 12:22:35
Zarządzenie Nr 661/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-03-30 12:22:14
Zarządzenie Nr 660/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zadania polegającego na budowie oczyszczalni przydomowej 2023-03-30 12:21:49
Zarządzenie Nr 659/2023 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-03-30 12:21:26
Zarządzenie Nr 658/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-03-30 12:20:26
Zarządzenie Nr 657/2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku 2023-03-30 12:19:50
Zarządzenie Nr 656/2023 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w nieruchomościach  gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-02-17 15:01:40
Zarządzenie Nr 649/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Funduszu Pomocy 2023-02-17 14:42:20
Zarządzenie Nr 648/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-02-17 14:42:16
Zarządzenie Nr 655/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku 2023-02-10 10:32:46
Zarządzenie Nr 654/2023 w sprawie zawieszenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Widuchowa 2023-02-10 10:27:42
Zarządzenie Nr 653/2023 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa 2023-02-10 10:24:14
Zarządzenie Nr 652/2023 w sprawie oddania w użyczenie części pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiczu stanowiącym własność Gminy Widuchowa 2023-02-10 10:21:34
Zarządzenie Nr 651/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Widuchowa dotyczących uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa 2023-02-08 15:16:56
Zarządzenie Nr 650/2023  w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię CO-CWU opalaną olejem opałowym”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych 2023-02-01 12:29:01
Zarządzenie Nr 647/2023 w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek. 2023-02-01 12:17:43
Zarządzenie Nr 646/2023 ​​​​​​​w sprawie określenia  stawek czynszu  z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości  stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2023-02-01 12:11:50
zarządzenie Nr 645/3023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1 m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa. 2023-02-01 12:02:26
Zarządzenie Nr 644/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2023-02-01 11:55:53
Zarządzenie Nr 643/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023. 2023-02-01 11:50:14
Zarządzenie Nr 641/2023  w sprawie wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-01-20 15:19:09
Zarządzenie Nr 640/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2023/2024 2023-01-20 15:19:06
Zarządzenie Nr 639/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-01-20 15:19:02
Zarządzenie Nr 642/2023 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Widuchowa 2023-01-20 15:18:55
Zarządzenie Nr 629/2023 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2023-01-20 15:06:03
Zarządzenie Nr 637/2023 w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczanie 1m3 nieczystości płynnych z terenu gminy Widuchowa 2023-01-19 15:15:05
Zarządzenie Nr 635/2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku 2023-01-19 14:26:12
Zarządzenie Nr 634/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku 2023-01-19 14:07:41
Zarządzenie Nr 630/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2023 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2023 2023-01-18 15:31:16
Zarządzenie Nr 638/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2023-01-18 15:24:29
Zarządzenie Nr 636/2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Widuchowa 2023-01-18 15:20:31
Zarządzenie Nr 633/2023 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa 2023-01-18 14:44:09
Zarządzenie Nr 632/2023 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. w drodze konkursu ofert 2023-01-05 15:16:29
Zarządzenie Nr 631/2023 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 2023-01-05 15:13:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
05 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
05 sty 2023, godz. 15:09

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
05 sty 2023, godz. 15:09