Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 639/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

ZARZĄDZENIE Nr 639 /2023

WÓJTA GMINY WIIDUCHOWA

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Na podstawie art. 31 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) w zw. z art. 95 i art. 96 oraz art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1360) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Marii Woźniak - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Widuchowa we wszystkich sprawach związanych z przystąpieniem i realizacją przez Gminę Widuchowa ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej resortowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 finansowanego ze środków ujętych w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

§ 2. Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje w szczególności upoważnienie do podpisywania zmian/uzupełnień/korekt wniosku na środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, składania dodatkowych wyjaśnień oraz oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie, podpisywania w imieniu Gminy Widuchowa wszelkich dokumentów związanych z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, w tym także umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego oraz innych wniosków i dokumentów z nią związanych bądź z niej wynikających w toku wykonania umowy, w tym także rozliczeń, zestawień i sprawozdań z jej wykonania,  jak również uprawnienie do zarządzania i dysponowania środkami finansowymi z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, przekazanymi na podstawie umowy na wskazany rachunek bankowy dla środków Programu.

§ 3. Pełnomocnictwo ważne jest przez czas realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, chyba, że zostanie wcześniej odwołane przez mocodawcę.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2023r.

   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:19

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:19