Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE  Nr  766 /2023
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

z dnia 08 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 03.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 190 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),  § 12 załącznika do Uchwały Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 03.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 mieści się w zakresie zadań publicznych wskazanych w Uchwale Nr Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi  na rok 2024”.

§ 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wzór umowy o realizację zadania publicznego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu, współpracy z organizacjami, realizacji projektów, polityki informacyjnej i promocji gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa: www.widuchowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zalacznik nr 1 do z766-23 (DOCX, 32.54Kb) 2023-12-08 14:58:23 5
Zalacznik nr 2 do z766-23 (DOCX, 56.97Kb) 2023-12-08 14:58:23 0
Zalacznik nr 3 do z766-23 (DOC, 92.00Kb) 2023-12-08 14:58:23 0
Zalacznik nr 4 do z766-23 (DOC, 196.00Kb) 2023-12-08 14:58:23 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
08 gru 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
08 gru 2023, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
08 gru 2023, godz. 15:11