Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa drogi Żelechowo-Kiełbice".


Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

 

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

 

Na zadanie:

„Przebudowa drogi Żelechowo - Kiełbice.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Widuchowa, do kontaktów: Janina Stojek, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255 w.30 fax 091 4167255, e-mail: geodezja@widuchowa.pl., www.widuchowa.pl.

1). Przedmiot zamówienia - roboty budowlane

2). Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej o długości 2,00 km i szerokości jezdni 4,00 m na nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm

Podstawą do określenia zakresu zamówienia i ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia, które są integralną częścią SIWZ.

3). Miejsce wykonywania robót budowlanych: Kiełbice, sołectwo: Żelechowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, Polska.

4). Termin wykonania: do 15.10.2010r.

5). Wymagane wadium: . Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) .Wadium należy wnieść w terminie do 8.06.2010 r. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

6). Warunki uczestnictwa:

- oferent spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oferent nie jest wykluczony z postępowania z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- spełnia warunki SIWZ

7). Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:

a). Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b). Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c). Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e). Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f). Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 500 000 zł (brutto) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca robót - Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje;

g). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

h). Parafowany wzór umowy;

i) Dowód wniesienia wadium

i) Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.

8). Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: www.widuchowa.bip. lub Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój 25

9). Termin składania ofert: do 9 czerwca 2010r.r. do godz. 10.30 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa, pokój 22

10). Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

11). Kryterium wyboru ofert- cena 100%

12). Termin związania ofertą: 30dni

13). Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 9 czerwca 2010r. godzina 11.00, Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sala konferencyjna

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie przebudowa drogi kielbice.doc (DOC, 37.00Kb) 2010-05-24 14:00:39 614

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ przebudowa drogi kielbice.doc (DOC, 192.50Kb) 2010-05-24 14:00:40 123
szczegolowe spec.techn. i projekt budowlany wykonawczy.pdf (PDF, 781.16Kb) 2010-05-24 14:01:02 103

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik droga.doc (DOC, 26.50Kb) 2010-06-18 09:17:55 426

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.doc (DOC, 20.00Kb) 2010-06-28 12:01:43 417

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
24 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 maj 2010, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
24 maj 2010, godz. 14:00