Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku szkolnym 2016/2017

OK. 271.1.2016

Widuchowa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 166381 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowanych w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku szkolnym 2016/2017 na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych tj. od 1 września 2016 r. do dnia 24 czerwca 2017 r. z wyłączeniem przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych: przerw świątecznych, ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć. 2) Wykonywanie przewozów ma być realizowane w oparciu o utworzone linie komunikacyjne, w ramach przewozów regularnych. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z domu do szkoły lub ze szkoły do domu muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 12. 3) Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w Zespole Szkół w Widuchowej i Szkole Podstawowej w Krzywinie oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach, a także dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Widuchowej i Punktu Przedszkolnego w Krzywinie. 4) Realizacja usługi nie wyłącza prawa wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób, jednakże wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub przedszkola. 5) Opiekunami dowożonych dzieci są pracownicy Zamawiającego. Opiekunowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów w czasie wykonywania opieki. Wykonawca będzie zabierał opiekunów dowożonych uczniów z przystanku wskazanego przez Zamawiającego. 6) Wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie zakupu biletów miesięcznych i biletów jednorazowych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r. poz. 1138 ze zm.). 7) Pierwszy wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji - jeżeli została wydana, nr PESEL) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 29.08.2016 r., w pozostałych miesiącach wykazy uczniów będą przekazywane w terminie do 22 każdego miesiąca. 8) Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów miesięcznych przedstawia Tabela 1 i Tabela 2: Tabela 1. Zespół Szkół w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Czarnówko 11,5 12 Pacholęta 9,1 12 Marwice 8,8 20 Dębogóra 5,4 39 Lubicz 6,6 70 Bolkowice 5,3 15 Lubiczyn 2,5 5 Widuchowa-Stacja 4,2 10 Ognica 9,0 45 Rynica 10,1 15 Krzywin 7,8 20 Kłodowo 10,7 7 Polesiny 13,8 1 Żarczyn 14,4 15 Wilcze 12,2 2 Żelechowo 15,4 8 RAZEM X 296 Tabela 2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3,0 4 Polesiny 11,2 3 Żarczyn 6,6 20 Żelechowo 8,0 16 Wilcze 4,4 2 Razem x 45 łącznie uczniów dowożonych: 341 9) Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów jednorazowych przedstawia Tabela 3 i Tabela 4: Tabela 3. Gminne Przedszkole w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Czarnówko 11,5 2 Marwice 8,8 5 Dębogóra 5,4 7 Lubicz 6,6 18 Bolkowice 5,3 2 Widuchowa-Stacja 4,2 2 Ognica 9,0 15 Rynica 10,1 7 Krzywin 7,8 3 Razem x 61 Tabela 4. Punkt Przedszkolny w Krzywinie Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3,0 2 Żarczyn 6,6 8 Żelechowo 8,0 5 Razem x 15 łącznie uczniów dowożonych: 76 *na podstawie: https://www.google.pl/maps 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową. O każdej zmianie zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. 11) Za dodatkową liczbę biletów miesięcznych lub jednorazowych zamawiający zapłaci wykonawcy cenę wskazaną w ofercie. 12) Dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz szczególnie w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. Muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 13) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu. 14) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, który stanowi załącznik nr 9. 15) Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający wprowadzając zmiany ma, przede wszystkim, na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowożenia. 16) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych - niezależnych od wykonawcy odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne, wówczas wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. 17) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). 18) Kierowcy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. 19) Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu - również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 20) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia. 21) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji umowy na każdym etapie w zakresie: ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi w szczególności: terminowość, bezpieczeństwo i warunki przewozów. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 22) Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1414 ze zm.) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, 3. Certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art. 37 ustawy o transporcie drogowym - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie główne usługi. Za jedną usługę główną zamawiający uzna dowozy uczniów do szkół lub przewozy regularne, z których każda była wykonywana przez okres co najmniej 6 miesięcy, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania, adresu zamawiającego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: czterema autobusami (minimum 50 miejsc siedzących każdy), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczonymi do realizacji przewozów osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: czterema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. D) wraz z udokumentowaniem ich doświadczenia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Cena biletu jednorazowego - 20
 • 3 - Czas podstawienia autobusu zastępczego - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka8 74-120 Widuchowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa pok. 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.docx (DOCX, 26.83Kb) 2016-07-28 00:00:56 365

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja przewozy nr 1.docx (DOCX, 22.75Kb) 2016-07-28 12:43:54 411

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dowozy 2016.pdf (PDF, 399.67Kb) 2016-08-09 11:01:14 404

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamówienia dowozy 2016.pdf (PDF, 77.21Kb) 2016-08-22 14:06:49 388

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
27 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
28 lip 2016, godz. 00:00

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
28 lip 2016, godz. 00:00