Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Widuchowa
74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8
tel./fax 91 416 72 55

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812.).

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Czarnówko -
  w wysokości 15.000,00 zł;
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości  Krzywin -
  w wysokości 15.000,00 zł;
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Widuchowa -
  w wysokości 80.000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), które:
 1. przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
 2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 1. Oferta powinna zawierać w szczególności prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r poz. 2057)- załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł  w wysokości co najmniej 5% całości kosztów realizacji zadania.
 3. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, a Gmina Widuchowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu
  lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2023 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r poz. 2057), wzór sprawozdania z wykonania tego zadania stanowi załącznik nr 5. Dokumenty stanowią załączniki 3 i 4 do niniejszego zarządzenia
 5. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Zadania muszą być realizowane w 2023 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 3. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:
 1. są niezbędne do realizacji zadania,
 2. zostały faktycznie poniesione,
 3. zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których projekt jest kierowany,
 4. są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacone faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
 5. zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.
 1. Koszty związane z realizacją zadania powstałe przed podpisaniem umowy nie mogą być pokrywane ze środków dotacji.
 2. Koszty związane z administracją i obsługą projektu nie mogą przekroczyć 20% całkowitego budżetu zadania publicznego.
 3. Dotacja nie może być przeznaczona w szczególności na:
 1. koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 2. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
 3. wydatki z tytułu opłat i umownych kar, grzywien jaki i koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
 4. wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
 5. odsetki od zadłużenia,
 6. darowizny na rzecz innych osób,
 7. szkolenia, konferencje dojazdy na szkolenia i konferencje,
 8. podnoszenie kwalifikacji trenerskich.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone oferty, które będą niekompletne, a pozostaną nieuzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia o brakach zostaną odrzucone.
 3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
  pok. 11, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  03.02.2022 r. do godz. 12.00.
 2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Widuchowa potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.
 3. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
 1.  pełną nazwę oferenta i jego adres,
 2.  tytuł zadania,
 3.  adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji konkursowej”.
 1. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. Nr 11. Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl
 2. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 3. Dokumenty winny być podpisane z podaniem funkcji osób/osoby podpisującej/podpisujących (np. wraz z imienną pieczątką osób/osoby poświadczającej/poświadczających).
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

W celu opiniowania złożonych ofert Wójt powoła komisję konkursową zgodnie z § 12 XLIV/336/2022 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zakończenia ich naboru.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent przed podpisaniem umowy może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 3. Do oferty należy dołączyć właściwe załączniki:
 1. statut potwierdzony przez osobę uprawioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo,
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji (w przypadku kopii podpisany i opieczętowany za zgodność z oryginałem).
 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje od uczestników konkursu.
 2. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem;
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
 3. uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,
 4. wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.

 

V. Podaje się do wiadomości, że w 2022 roku przekazano w formie dotacji środki  na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w sposób następujący:

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji

 

1

KS „Łabędź” Widuchowa, upowszechnianie kultury fizycznej

w miejscowości Widuchowa

60 000,00

5 000,00

2

KS „Czarni” Czarnówko, upowszechnianie kultury fizycznej 

w miejscowości Czarnówko

10 000,00

3

Krzywiński LUKS, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w miejscowości Krzywin

10 000,00

5 000,00

 

Ogółem

90 000,00

 

VI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych osoby fizycznej

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa
  ul. Grunwaldzka 8
  74 -120 Widuchowa
  telefon: 91 416 72 55
  e-mail:org@widuchowa.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@widuchowa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, RODO  w celu realizacji zadań        publicznych własnych lub zleconych Gminie Widuchowa. Gmina Widuchowa       przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z przepisami o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
  2.  prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych; 
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych          Osobowych.
 8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,       w tym również profilowaniu.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wzor oferty-Zal-Nr-2-do-z634 (DOC, 151.00Kb) 2023-01-12 14:58:50 5
Wzor-umowy-Zal-Nr-3-do-z634 (PDF, 524.77Kb) 2023-01-12 14:58:50 1
Wzor-sprawozdania-Zal-Nr-4-do-z634 (DOC, 198.50Kb) 2023-01-12 14:58:50 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 14:58

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
02 lut 2024, godz. 12:29