Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 12 stycznia 2023  roku.

1.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku.

2. Kandydatem do komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

 3. Zgłoszenia należy składać do dnia 02.02.2023 r. do godz. 12.00  w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok. 11),
z dopiskiem  „Nabór do komisji opiniującej – oferty na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w 2023 roku”

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Kandydatem na członka komisji konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności,

- akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do jego bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

7. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.

8. Do zadań komisji konkursowej należy:

- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty.

9. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu. O dokładnym terminie posiedzenia, wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

10. Informacji na temat naboru udziela inspektor ds. oświaty, kultury i sportu, współpracy z organizacjami, realizacji projektów, polityki informacyjnej i promocji gminy.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz-zgloszenia-Zal-Nr-2-do-z635-23 (PDF, 384.01Kb) 2023-01-12 15:16:27 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 15:16

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
02 lut 2024, godz. 12:29