Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 13 grudnia 2022  roku.

1.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.

2. Kandydatem do komisji może zostać osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział
w konkursie. 
3. Zgłoszenia należy składać do dnia 04.01.2023 r. do godz. 12.00  w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (pok.11), z dopiskiem  „Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Widuchowa w miejscowości Lubicz w okresie od dnia 05.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.”

4. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Kandydat na członka komisji konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

- nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości co do jego bezstronności,

- akceptuje warunki uczestnictwa w pracach komisji na zasadach nieodpłatności.

6. Jeśli po zgłoszeniu kandydatury na członka komisji zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do jego bezstronności, członek ten podlega wyłączeniu z prac komisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

7. Do komisji opiniującej zostaną wybrane maksymalnie dwie osoby. Wyboru dokonuje Wójt Gminy Widuchowa spośród kandydatów nie podlegających wykluczeniu.

8. Do zadań komisji konkursowej należy:

- ocena formalna i merytoryczna złożonych w konkursie ofert na realizację zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

- proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty.

9. Posiedzenie komisji odbędzie się w godzinach pracy urzędu. O dokładnym terminie posiedzenia, wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

10. Informacji na temat naboru udziela inspektor ds. oświaty, kultury i sportu, współpracy z organizacjami, realizacji projektów, polityki informacyjnej i promocji gminy


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz zgłoszenia - Zalacznik nr 2 do z618-22 (DOCX, 19.54Kb) 2022-12-13 16:05:44 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
13 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
13 gru 2022, godz. 16:06

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
13 gru 2022, godz. 16:06