Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXVI/275/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXVI/275/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr128, poz. Nr181z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, Nr 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/200/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa, § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne wynosi:
1) 130,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 100,00 zł;
2) 100,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie jest wyższa niż 100,00 zł i nie przekracza 300,00 zł;
3) 80,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 300,00 zł i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.”.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2009 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/275/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058), od 1 listopada 2009 r. zmieniła się wysokość zasiłku rodzinnego, będącego podstawą ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
Wysokość zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uległa zwiększeniu z kwoty 64,00 zł do kwoty 91,00 zł. Od 1 listopada 2009 r. wysokość stypendium nie może być niższa niż 72,80 zł (tj. 80% od kwoty 91,00 zł) i nie może przekraczać 182,00 zł ( tj. 200% od kwoty 91,00 zł).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa, przewiduje trzy wysokości stypendium szkolnego w zależności od wysokości dochodu w rodzinie, tj. 80,00 zł, 100,00 zł i 130,00 zł. Stawki te zwiększono o 10,00 zł w stosunku do obowiązujących stawek.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 lis 2009, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 11:10