Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXVI/274/2009 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.


UCHWAŁA Nr XXVI/274/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art.42 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.W uzasadnionych przypadkach Wójt może zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, a w szczególności jeżeli:
1) szkoła jest zlokalizowana w kilku oddalonych od siebie obiektach;
2) szkoła jest w fazie jej tworzenia i osiągnięcia zakładanego docelowo stopnia Organizacyjnego;
3) szkoła jest w fazie likwidacji.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 4. Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i nauczyciela prowadzącego terapię w wymiarze 20 godzin zegarowych.

§ 5. Tracą moc:
1) Uchwała Nr V/40/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego;
2) Uchwała Nr XIX/156/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 września 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów i logopedów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 września 2009 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/274/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) w art. 42 ust. 7, ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia w drodze uchwały:
1) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektora i wicedyrektora szkoły,
2) zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych  bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,
3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
4) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
Wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) nowelizacja spowodowała konieczność podjęcia nowej uchwały w tej w sprawie.
Wprowadzone zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących uchwał polegają na:
1) wprowadzeniu tygodniowego wymiaru obniżki godzin (zamiast określenia dotychczasowej liczby godzin, które powinien nauczyciel zrealizować w obniżonym tygodniowym wymiarze, określono liczbę udzielonej obniżki godzin),
2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin został określony w Uchwale Nr XXI/215/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
3) określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących terapię w wysokości 20 godzin.
Pozostałe zapisy dotychczasowej uchwały nie ulegają zmianom.
Nowelizacja Karty Nauczyciela wykreśliła wymóg opiniowania uchwały przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. do u274-09.doc (DOC, 41.50Kb) 2009-11-05 11:10:02 433
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 lis 2009, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 11:10