Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXVI/271/2009 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XXVI/271/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2006r.Dz,U. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828,Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz.585,Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie - 618,00 zł,
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie - 824,00 zł,
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t. - 1.030,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t. - 1.030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7,0 t - poniżej 12 t. - 1.030,00 zł,
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.030,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.442,00 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Traci moc Uchwała XVIII/189/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/271/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z 6 października 2009 r. /MP z 20 października Nr 67, poz.872/.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki do u271-09.doc (DOC, 68.50Kb) 2009-11-05 11:03:51 357
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 lis 2009, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 11:03