Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXI/234/2009 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.


UCHWAŁA Nr XXI/234/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 167, poz. 1760, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 218, poz. 1592, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz.1111) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Gminie Widuchowa tworzy się cztery obwody głosowania.

§ 2. Numery oraz granice obwodów głosowania określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr CLXXII/555/98 Zarządu Gminy Widuchowa z dnia 20 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/234/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Nr obwodu

Granice obwodu

1

Bolkowice, Dębogóra, Lubiczyn, Marwice Widuchowa, Widuchowa - Stacja.

2

Krzywin, Krzywinek, Ognica, Rynica, Widuchówko.

3

Kiełbice, Kłodowo, Pąkowo, Polesiny,Wilcze, Żarczyn, Żelechowo.

4

Czarnówko, Lubicz, Pacholęta.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/234/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Niniejsza uchwała nie przewiduje zmian w dotychczas obowiązującym podziale na stałe obwody głosowania gdyż nie zachodzą okoliczności ustawowe wymienione w art. 31 ustawy z dnia16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Uchwała niniejsza ma jedynie charakter porządkowy.
W bazie danych ewidencji ludności gminy Widuchowa, Widuchowa Stacja PKP ujmowana była jako ulica miejscowości Widuchowa.
Z osobami zamieszkującymi teren Stacji PKP Widuchowa w miesiącu wrześniu 2007 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie nadania nazwy miejscowości Widuchowa - Stacja. Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr VIII/79/2007 z dnia 30 października 2007 r. wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Widuchowa - Stacja.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 234 ,poz.1586 ) z dniem 1 stycznia 2009 r. ustalona została urzędowa nazwa miejscowości Widuchowa - Stacja, osada.
W związku z powyższym do obwodu głosowania Nr 1 dopisano nową osadę Widuchowa - Stacja (dawna ulica Widuchowej).Dotychczasową praktyką było przypisywanie leśniczówki Krzywinek (w której zameldowanych jest pięć osób) do obwodu głosowania Nr 2. W trakcie weryfikacji ustalono, że Krzywinek leśniczówka powinien być wpisany literalnie w treści uchwały do obwodu głosowania Nr 2.
Poza tym zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej w uchwale w sprawie utworzenia obwodów głosowania nie ustala się siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Reasumując, przedkładany przez Wójta projekt uchwały ma wyłącznie charakter porządkowy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 mar 2009, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 mar 2009, godz. 10:40