Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXI/225/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych -sołectw na terenie gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXI/225/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 , poz.1055 , Nr 116,poz.1203,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 ,poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138 , poz.974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.111 , Nr 223 , poz.1458) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/20/90 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 października 1990 r. w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. W wyniku przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami wsi, tworzy się jednostki pomocnicze - sołectwa na terenie gminy:

Lp. sołectwo - miejscowość na terenie sołectwa

1. Bolkowice - Bolkowice,
2. Czarnówko - Czarnówko,
3. Dębogóra - Dębogóra,
4. Kłodowo - Kłodowo,
5. Krzywin - Krzywin, Krzywinek, Widuchówko,
6. Lubicz - Lubicz,
7. Marwice - Marwice,
8. Ognica - Ognica, Radoszki,
9. Pacholęta - Pacholęta,
10. Polesiny - Polesiny,
11. Rynica - Rynica,
12. Widuchowa - Lubiczyn, Widuchowa, Widuchowa - Stacja,
13. Żarczyn - Wilcze, Żarczyn,
14. Żelechowo - Kiełbice, Pąkowo, Żelechowo.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/225/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Uchwałą Nr IV/20/90 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 25 października 1990 r w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy utworzone zostały jednostki pomocnicze - sołectwa.
Zgodnie z wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce przyjętym zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.07.1980 r. miejscowości Marzkowo, Sośniak, Pacholątka, Reptówko, Odmęt, Żelichówko i Żelesz na terenie gminy Widuchowa nie występują.
Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzał weryfikację urzędowego nazewnictwa miejscowości w Polsce wprowadzonego w życie wyżej cytowanym zarządzeniem do nowego wykazu urzędowego nazw miejscowości.
W trakcie weryfikacji ustalono, że występują rozbieżności kwestii nazewniczych.
W bazie danych ewidencji ludności gminy Widuchowa, Widuchowa Stacja PKP ujmowana była jako ulica miejscowości Widuchowa.
Z osobami zamieszkującymi teren Stacji PKP Widuchowa w m-cu wrześniu 2007 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie nadania nazwy miejscowości Widuchowa - Stacja.
Rada Gminy Widuchowa Uchwałą Nr VIII/79/2007 z dnia 30 października 2007 r. wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości Widuchowa - Stacja.
Uchwałą Nr VIII/77/2007 z dnia 30 października 2007 r. Rada Gminy wystąpiła również do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Tarnogórki wchodzącej w skład sołectwa Lubicz.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 234 ,poz.1586) z dniem 1 stycznia 2009 r. ustalona została urzędowa nazwa miejscowości Widuchowa - Stacja, osada oraz zniesiona urzędowa nazwa miejscowości Tarnogórki, osada.
W związku z powyższym podjęcie uchwały porządkującej jest zasadne.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 mar 2009, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 mar 2009, godz. 10:33