Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXI/215/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.


 

UCHWAŁA Nr XXI/215/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Działając na podstawie art. 30 ust.6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz.1) w związku z art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to: Radę Gminy lub Wójta Gminy Widuchowa, stosownie do kompetencji określonych przepisami prawa;
2) szkole - rozumie się przez to publiczne: gimnazjum, szkoły podstawowe i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2;
4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;
5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ustawy Karta Nauczyciela;
6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, w placówkach wymienionych w pkt 2 ;
7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
8) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Widuchowej i Koła NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania działające na terenie gminy Widuchowa;
9) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 2 ;

Rozdział II
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 2. 1. Nauczycielowi, w zależności od ilości i jakości świadczonej pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 300,00 złotych miesięcznie.
1a. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych placówkach w wysokości 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze wszystkich nauczycieli zatrudnionych w danej placówce.
2. Kryteriami przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są w szczególności:
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych oraz sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:
a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
c) umiejętność integracji zespołu klasowego,
d) rozwijanie uczniowskiej samorządności;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:
a) opracowywanie i realizowanie programów autorskich oraz planów pracy,
b) poszukiwanie i wdrażanie nowatorskich form i metod w zakresie nauczania, wychowania i opieki,
c) opracowywanie autorskich scenariuszy lekcji,
d) tworzenie narzędzi diagnozy, odpowiednich do rodzaju podejmowanych decyzji dydaktycznych,
e) upowszechnianie swoich osiągnięć, a także narzędzi diagnozy, tworzenie banku narzędzi;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć , o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
f) prezentowanie mocnych stron szkoły w środowisku;
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
3.Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 2 ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów:
a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,
b) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
c) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,
d) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru pedagogicznego,
f) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zaleceń i wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
g) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,
h) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
i) pozostałe obowiązki:
- przestrzeganie regulaminu pracy,
- troska o stan bazy, estetykę, ład , porządek,
- samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,
- inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych(konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych).
4.Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
5.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 2 ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły Wójt Gminy Widuchowa.
6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu , w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
DODATEK FUNKCYJNY

§ 3. 1 Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora;
2) wychowawstwo klasy;
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta,
b) opiekuna stażu.
2. Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko

% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym

1.

Dyrektor szkoły

33,06 - 77,14

2.

Wicedyrektor szkoły

27,55 - 55,10

3.

Wychowawca klasy do 18 uczniów
Wychowawca klasy powyżej 18 uczniów

2,76
3,86

4.

Opiekun stażu

3,31

5.

Doradca metodyczny

2,48

6.

Nauczyciel - konsultant

1,66

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli powierzenie obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki, do których jest przypisany ten dodatek, na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków przez dyrektora.
7. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo, tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.
8. Wysokość dodatków , uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów, oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
a) dla dyrektora - Wójt Gminy Widuchowa,
b) dla nauczyciela - dyrektor szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry. Dodatek ten wypłaca się za okresy wykonywania obowiązków oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

Rozdział IV
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 4. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
1. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego;
2) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego;
3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego za każdego ucznia z klasy, z której nie stworzono odrębnego oddziału, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
4. Dodatek za trudne warunki pracy określone w ust. 2 wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 3.
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w tych warunkach, w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
6.Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w trudnych warunkach ulega odpowiedniemu zwiększeniu.
7.Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział V
GODZINY PONADWYMIAROWE,
GODZINY DORAűNYCH ZASTĘPSTW
I ZAJĘCIA DODATKOWE

§ 5. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach).
5. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw za zajęcia dydaktyczne prowadzone w klasach łączonych, wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
6. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.
7. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 4 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
10. Nauczycielom, którzy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane wycieczki przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w sposób następujący:
a) za wycieczkę zrealizowaną w dniu nauki szkolnej trwającej ponad obowiązujący danego dnia wymiar godzin - wynagrodzenie przysługuje jak za obowiązkowy wymiar godzin danego dnia, powiększone o wynagrodzenie obliczone jak za godzinę doraźnego zastępstwa i różnicę między godzinami wycieczki a obowiązującym danego dnia wymiarem godzin, nie więcej jednak niż o 4 godziny,
b) za wycieczkę zrealizowaną w dniu wolnym od pracy, jeżeli nauczyciel nie otrzymał za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.
11. Nauczycielom, którzy realizują zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe zatwierdzone w arkuszu organizacji szkoły przysługuje wynagrodzenie ustalone jak za godzinę doraźnego zastępstwa.
12. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.
13.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział VI
DODATKI SOCJALNE
DODATEK
MIESZKANIOWY

§ 6.1.Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie Gminy Widuchowa, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela.
2.Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie - 0,83 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
2) przy dwóch i więcej osobach w rodzinie - 1,11 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
3. Do stanu rodzinnego nauczyciela zalicza się nauczyciela oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym tj. małżonka, rodziców, opiekuna prawnego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5.Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących małżonkami.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi wójt Gminy Widuchowa.
10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się miesięcznie z dołu.

DODATEK WIEJSKI

§ 7.1.Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie Gminy Widuchowa, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje odrębny dodatek, zwany dodatkiem wiejskim, w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek wiejski wypłaca się miesięcznie z dołu.

Rozdział VII
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 8. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. Traci moc Uchwała Nr X/92/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/215/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2009 r.

Rada Gminy Widuchowa jako organ prowadzący szkołę zobowiązana jest określić regulamin wynagradzania dla nauczycieli, który podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Przedstawiony projekt Regulaminu został uzgodniony z ww. związkami tj. Zarządem Oddziału ZNP w Widuchowej i Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 mar 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 mar 2009, godz. 10:14

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 mar 2009, godz. 10:15