Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr X/87/2011 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA Nr X/87/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 3 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 172, poz.1441,z 2006r.Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r.Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.Nr 28, poz.142, Nr 28,poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r, Nr 21, poz.113,Nr 117, poz.679,Nr 134,poz.777) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r.Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.Nr95, poz.613,Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r.Nr 102, poz.584 ,Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz.U z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz. 1365,Nr 179, poz.1484,z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008r.Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/263/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/87/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zgodnie z ustawami wymienionymi w podstawie prawnej niniejszej uchwały Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory deklaracji i wzory informacji podatkowych obowiązujące na terenie gminy.
Dotychczasowy wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego składany przez osoby fizyczne oraz deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości składane przez osoby prawne wymagały zmiany w związku z zmianą ustawy o działalności leczniczej.
Art.5 ust.1 pkt 2 lit d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzmienie:
„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,27zł od 1 m powierzchni użytkowej”.
Wobec powyższego należało dokonać zmiany zapisów w informacji podatkowej składanej przez osoby fizyczne jak również deklaracji składanej przez osoby prawne.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki do u87-11.doc (DOC, 439.50Kb) 2011-11-08 09:02:48 337
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lis 2011, godz. 09:02

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 09:02