Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr X/86/2011 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr X/86/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 3 listopada 2011 roku

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 143, Nr 40, poz.230,Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr117, poz.679,Nr 134,poz.777 ) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010r.Dz,U. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie 667,00 zł,
b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie 890,00 zł,
c) powyżej 9 t - poniżej 12 t. 1.112,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 t - poniżej 12 t. 1.112,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
a) od 7,0 t - poniżej 12 t. 1.112,00 zł,
b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniejszej niż 30 miejsc 1.112,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.557,00 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3.Traci moc Uchwała XXVI/271/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/86/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych.
Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z 20 października 2011 r. /MP z 25 października 2011 r. Nr 95, poz.962 /


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalaczniki do u86-11.doc (DOC, 57.00Kb) 2011-11-08 08:59:22 337
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lis 2011, godz. 08:59

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 08:59