Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr X/85/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.


UCHWAŁA Nr X/85/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 3 listopada 2011 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 ,poz.128, Nr 181,poz.1337: z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157,poz.1241,z 2010r. Nr 28. poz.142 i 146,Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777)oraz art. 6 ust. 3 i art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109. poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730 , Nr 237, poz.1655,z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz.620;Nr 226, poz.1475 ) i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60, Nr 85,poz.727, Nr 86,poz.732,Nr 143,poz.1199,z 2006r.Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708,Nr 217,poz.1590, Nr 225, poz.1635,z 2007r, Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.818, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671, z 2008r.Nr 118, poz.745,Nr 141, poz.888, Nr192, poz.1378,Nr180, poz.1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.1075, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz.1323,Nr 213,poz.1652,Nr 216,poz.1676, z 2010 r. Nr 40,poz.230, Nr 57,poz.335,Nr 127,poz.858, Nr 142, poz.961;Nr 182, poz.1228, Nr 197,poz.1306, z 2011r.Nr 34, poz.173,Nr 106, poz.602; Nr 134, poz.781; Nr 171, poz.1016 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok do wysokości 60,00 zł.

§ 2.1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych.
3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany.
4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/357/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/85/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr136, poz.969 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5,0 q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1dt
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę 1dt żyta stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego do kwoty 60 zł za 1dt.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lis 2011, godz. 08:57

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 08:57