Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr X/84/2011 w sprawie podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr X/84/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 3 listopada 2011 roku

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006 r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40, poz.230,Nr 106,poz.675;z 2011r.Nr 21, poz.113,Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777)oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010r.Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620; Nr 225, poz.1461; Nr 226.poz.1475;z 2011r.Nr102,poz.584;Nr 112, poz.654, Nr 171,poz.1016),i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r.Nr 8, poz.60,Nr 85, poz.727,Nr 86, poz.732, Nr 143, poz.1199,z 2006r, Nr 66,poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217,poz.1590,Nr 225, poz.1635 z 2007r. Nr 105,poz.721,Nr 112,oz.769,Nr 120,poz.818,Nr 195, poz.1414, Nr 225,poz.1671, z 2008r.Nr 118,poz.745,Nr 141,poz.888,Nr 192,poz.1378,Nr 180,poz.1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz.1075, Nr 166, poz. 1317,Nr 168, poz.1323, Nr 213, poz.1652, Nr 216, poz.1676, z 2010r.Nr 40, poz.230, Nr 57,poz.355, Nr 127, poz.858, Nr 142, poz.961; Nr 182, poz.1228, Nr 197, poz.1306; z 2011r. Nr 34,poz.173;Nr 106, poz.602; Nr 134, poz.781 ; Nr 171, poz.1016) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok :
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,68 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,33 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,25zł;
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,47 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,12 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,89 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,36 zł;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1) grunty i budynki służące do prowadzenia świetlic wiejskich i świetlic socjoterapeutycznych;
2) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;
3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych.
3.Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany.
4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/356/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/84/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 3 listopada 2011 r.

Na podstawie art.5 ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Proponowane stawki określono w taki sposób aby nie przekraczały stawek górnych określonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy posiada także uprawnienie do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na podstawie art.7 ust.3. Roczne skutki finansowe zastosowania ujętych w projekcie uchwały zwolnień przy zaproponowanych stawkach przedstawią się następująco:
- zwolnienie gruntów i budynki służące prowadzenia świetlic wiejskich i socjoterapeutycznych nie wpływa na wynik netto budżetu;
- zwolnienie nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej skutkuje kwotą 3.456 zł .Przy założeniu ,że gmina jest zobowiązana do utrzymania gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych , a więc także budynków tych straży służących utrzymaniu sprzętu wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości poniesiony byłby z budżetu gminy.
Zwolnienie więc nie ma wpływu na wynik netto budżetu;
- zwolnienie budynków ,budowli i zajętych pod nie gruntów służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy obniża kwotę dochodów budżetu gminy o kwotę 239.176 zł.
Brak zwolnienia powodowałby konieczność ujmowania kwot podatku w kalkulacji cen jednostkowych dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub konieczność dotowania przedmiotowego działalności zakładu budżetowego- ZGK;
Zaznacza się, że proponowane zwolnienia są przeniesieniem zapisów uchwał w sprawie podatku od nieruchomości z lat poprzednich.
Upoważnienie Rady Gminy do zarządzania poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa wynika z art. 6 ust 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.. Wzorem lat ubiegłych rada gminy wskazuje na inkasentów podatku od nieruchomości od osób fizycznych sołtysów wsi.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lis 2011, godz. 08:56

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lis 2011, godz. 08:56