Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/10 o wartości poniżej 193.000 Euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych paliw płynnych do pojazdów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.


Widuchowa, dnia 04.11.2010 r.

I. Zamawiający.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej
ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa
tel. 091 4167162
fax. 091 4321341

ogłasza:

przetarg nieograniczony nr ZGK-ZP-1/09 o wartości poniżej 193.000 Euro na: zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych paliw płynnych do pojazdów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

II. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internatowej www.bip.widuchowa.pl lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Widuchowej przy ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać u p. Stanisławy Boruta,
zgk_widuchowa@poczta.onet.pl

III. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup bezgotówkowy przy użyciu kart elektronicznych benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95, oleju napędowego, gazu płynnego propan-butan, paliwa biodiesel do pojazdów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

> Podstawowym przedmiotem zamówienia jest zakup:
a) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż zgodnej z normą PN-EN228 w szacunkowej ilości 800 litrów,
b) oleju napędowego ON zgodnego z normą PN-EN 590 w szacunkowej ilości 23.000 litrów.
c)gazu płynnego propan-butan zgodnego z normą PN-EN 589w szacunkowej ilości 2.000 litrów
d) paliwa biodiesel w szacunkowej ilości 9.000 litrów na rok.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
kod 09.13.41.00-8 nazwa olej napędowy
kod 09.13.21.00.-4 nazwa benzyna bezołowiowa
kod 09.12.20.00-0 nazwa gaz propan-butan
kod 09.13.42.30-8 nazwa biodiesel

Wskazane powyżej paliwa sprzedawane Zamawiającemu, odpowiadać muszą wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. Nr 221. poz. 1441).

> Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego wynikających z wykonywanych usług, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem kart elektronicznych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych.
> Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, ilości pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do poszczególnego pojazdu.
> Zamawiający dokonywał będzie zakupu paliw w stacjach paliwowych należących do Wykonawcy wybranego w toku postępowania, na obszarze województwa Zachodniopomorskiego, zależnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Widuchowa.
> Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miejscowości Widuchowa co najmniej 1 stację paliw, obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart elektronicznych oferującą w ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw.
> Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart elektronicznych w okresie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
VII. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
VIII. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
IX. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w miarę pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego, w okresie od dnia podpisania umowy do końca 2011 r. lub do czasu zrealizowania zamówienia na łączną wartość zamówień, wyrażoną kwotą ceny ofertowej za całość zamówienia.
X. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki, w tym:
> posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
> aktualną w terminie składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, póz. 1504 z późniejszymi zmianami),
> są uprawnieni do prowadzenia sprzedaży detalicznej paliwa i prowadzą taką sprzedaż na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Widuchowa, przy użyciu kart umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych transakcji, a także posiadają w granicach miejscowości Widuchowa co najmniej 1 stację paliw, obsługującą rozliczenia bezgotówkowe przy użyciu kart flotowych i oferującą w ciągłej sprzedaży pełen asortyment paliw,
> posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
> znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
> nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.l i 2 pzp.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 1.5.2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego winny być złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składnia ofert

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
d) koncesję na obrót paliwami ciekłymi - olejem napędowym oraz benzyną bezołowiową, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kserokopii dokumentów określonych w punkcie 1.5 SIWZ, pod warunkiem poświadczenia przez osobę uprawnioną do złożenia oferty ich zgodności z oryginałem. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

XI. Wadium
Zgodnie z art. 45 ust. 2 Prawa Zamówień publicznych Zamawiający nie będzie pobierał wadium w postępowaniu.

XII. Kryteria oceny ofert.
1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Kryteria oceny ofert

Waga

Cen brutto oferty

100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
5. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

             Cena min.
Wc = ------------------ x 100 pkt
           Cena oferty

Gdzie:

Wc - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację zamówienia

Cena min. - najniższa cena brutto zaoferowana w złożonych ofertach

Cena oferty - cena brutto oferty ocenianej

XIII. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 12.12.2010r. do godz. 9:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa, pokój nr 3.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2010r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego .

XIV. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie ZGK na paliwo.doc (DOC, 60.50Kb) 2010-11-04 14:53:17 461

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ na zakup paliwa do ZGK.doc (DOC, 205.00Kb) 2010-11-04 14:53:17 118

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (DOC, 28.50Kb) 2010-11-15 07:34:46 479

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o podpisaniu umowy.doc (DOC, 20.50Kb) 2010-12-13 09:45:27 444

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
04 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
04 lis 2010, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
04 lis 2010, godz. 14:53