Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej

Przejdź do załączników

Widuchowa: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej
 
Data zamieszczenia na BZP: 13.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255 , strona internetowa bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres obejmuje: a. Roboty budowlane: - wzmocnienie fundamentów, - rozbiórka i montaż tarasu i schodów, - wzmocnienie stropu w archiwum, - rozbiórka i montaż kominów, - udrożnienie kanałów wentylacji grawitacyjnej w budynku, - wzmocnienia drewnianych belek stropowych na poddaszu, - wymiana desek czołowych i podbitki, - wymiana podwaliny na werandzie wraz ze słupami. b. Roboty elektryczne: - wymiana uziomu otokowego. c. Roboty sanitarne - wymiana wkładu kominowego, - wymiana kanalizacji deszczowej, - wymiana naczynia wzbiorczego z rurami c.o..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.21.00-8, 45.31.20.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: I. Roboty budowlane 1. Po odkryciu istniejących fundamentów okazało się, że należy wzmocnić ściany fundamentowe z nieregularnego kamienia wraz ze zmianą wykonania technologii izolacji pionowej, zgodnie z zamiennym rysunkiem konstrukcyjnym sporządzonym przez projektanta. 2. Po odkopaniu stwierdzono brak fundamentów schodów wraz tarasem przy werandzie. Uniemożliwia to wykonanie robót ziemnych pod izolację pionową ścian pod werandą. Schody i taras należy zdemontować i po wykonaniu robót izolacyjnych należy odtworzyć schody z tarasem wykonując uprzednio po nie fundamenty, zgodnie z zamiennym rysunkiem konstrukcyjnym sporządzonym przez projektanta. 3. Po wyburzeniu ściany w pomieszczeniu archiwum okazało się, że należy wzmocnić drewniany strop wraz z podłogą, zgodnie z zaleceniem projektanta. 4. Po rozbiórce spękanych tynków na kominach stwierdzono zlasowanie cegieł. Należy rozebrać kominy i odtworzyć z nowych materiałów, zgodnie z zaleceniem projektanta. 5. Stwierdzono niedrożność kanałów wentylacyjnych w istniejących kominach. Należy udrożnić kanały w celu poprawienia wentylacji grawitacyjnej w budynku. 6. Po rozbiórce podłogi na poddaszu i usunięciu polepy stwierdzono konieczność wzmocnienia drewnianych belek stropowych zgodnie z zaleceniem projektanta. 7. Po oczyszczeniu desek czołowych i podbitki z farby okazało się, że w 50 % należy je wymienić na nowe, zgodnie z zaleceniem projektanta. II. Roboty elektryczne 1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych stwierdzono zły stan techniczny (skorodowanie) otoku uziemiającego, który należy wymienić na nowy, zgodnie z zaleceniem projektanta. III. Roboty sanitarne 1. W trakcie rozbiórki komina murowanego stwierdzono zły stan techniczny wkładu stalowego dymnego od kotła. Należy wymienić powyższy wkład na żaro- i kwasoodporny, zgodnie z zaleceniem projektanta. 2. W trakcie prowadzenia robót ziemnych stwierdzono że rury spustowe kanalizacji deszczowej podłączone są do niedrożnej, poniemieckiej sieci kanalizacji deszczowej. Należy wymienić rurociągi kanalizacji deszczowej na nowe, zgodnie z zaleceniem projektanta. 3. W trakcie zmiany lokalizacji naczynia wyrównawczego stwierdzono, postępującą korozję naczynia wraz z rurociągami instalacji c.o., które nie nadają się do ponownego montażu i należy wymienić je na nowe, zgodnie z zaleceniem projektanta. 4. W trakcie badań nowo zamontowanej instalacji hydrantowej wynikło zbyt niskie ciśnienie oraz zbyt mały przepływ wody na istniejącym przyłączu wodociągowym. zgodnie z zaleceniem projektanta, należy wymienić przyłącze do budynku urzędu w celu uzyskania normatywnych przepływów wybudowanej instalacji hydrantowej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa MULTI-DOM Teresa Jagiełło, ul. Mickiewicza 46, 72-420 Dziwnów, kraj/woj. zachodniopomorskie.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia dod.doc (DOC, 35.50Kb) 2013-09-19 13:26:47 530

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
13 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
13 wrz 2013, godz. 10:27

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
13 wrz 2013, godz. 10:27