69 Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe

Widuchowa: Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe

Data zamieszczenia na BZP: 13.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255 , strona internetowa bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówień uzupełniających do zadania pn. Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a. Roboty budowlane: - wykonanie i montaż nowych krat w oknach, b. Roboty elektryczne: - zainstalowanie ppoż wyłącznik prądu i rozbudowa tablicy głównej, - wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniu archiwum, - wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wentylatorowi, - zmiana wykonania instalacji SAP z przewodowej na bezprzewodową. c. Roboty sanitarne: - wykonanie wentylacji grawitacyjnej wraz obudową pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu toalety na I piętrze, - demontaż i odtworzenie obudowy pionów c.o. w pomieszczeniach archiwum i nr 13, - wykonanie grzejnikowej instalacji c.o. zasilanej z istniejącej kotłowni, - montaż zaworów termostatycznnych, - zmiana położenia grzejnika w pomieszczeniu archiwum, - wymiana instalacji wod-kan w pomieszczeniu gospodarczym i toalety na parterze wraz z zamontowaniem nowego wyposażenia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie uzupełniające zostaje udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa MULTI-DOM Teresa Jagiełło, ul. Mickiewicza 46, 72-420 Dziwnów, kraj/woj. zachodniopomorskie.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia uzup.doc (DOC, 31.50Kb) 2013-09-19 13:26:31 516

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
13 wrz 2013

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
13 wrz 2013, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
13 wrz 2013, godz. 10:30