Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa

 

Widuchowa: Przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Numer ogłoszenia: 193936 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy szkolne na rok szkolny 2015/2016, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Codzienne przywozy i odwozy dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 01 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., co stanowi 190 dni, według niżej podanych wykazów. a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej wynosi: Czarnówko 8,Pacholęta 13,Marwice 19, Dębogóra 39,Lubicz 72,Bolkowice15,Lubiczyn 6, Widuchowa - Stacja 8,Ognica 39, Rynica 16,Krzywin 22,Kłodowo 6,Wilcze 1,Żarczyn 14, Żelechowo 12, Kiełbice 2, Krzywinek 0,Widuchówko 0, Polesiny 1,RAZEM 293. Dzieci należy przywieźć do placówki do godz. 8.05 i odwieźć codziennie w dwóch turach: o godz. 13.10 oraz o godz. 14.45. b) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: Czarnówko 1,Pacholęta 1,Marwice 6,Dębogóra 8, Lubicz21,Bolkowice 2, Lubiczyn 1,Widuchowa - Stacja 1,Ognica 15, Rynica 2, Krzywin 5, Żarczyn 5, Żelechowo 1. RAZEM 69 Dzieci należy przywieźć do placówki do godz. 8.05 i odwieźć w dwóch turach: o godz. 13.15 i 14.50. c) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: Kłodowo 16, Żarczyn 31, Żelechowo 34,Wilcze 2, Polesiny 3, Razem 86 Dzieci należy przywieźć do placówki do godz. 7.45 i odwieźć w dwóch turach: do godz. 13.30 oraz do godz. 15.00.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stwierdzające miejsce rejestracji i charakter działalności przewozowej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu ofert. 2.Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacje o dwóch wykonanych usługach w zakresie przewozu osób zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wykaz niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej. 2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 3. Informacje o dwóch wykonanych usługach w zakresie przewozu osób zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95

 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa pok. Nr 01.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa pok. Nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie dowozy.doc (DOC, 52.00Kb) 2015-07-30 14:16:56 398

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz dowozy.doc (DOC, 205.50Kb) 2015-07-30 14:16:56 57

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o wyborze oferty dowozy.pdf (PDF, 761.26Kb) 2015-08-10 13:46:23 564

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamowienia dowozy.doc (DOC, 34.00Kb) 2015-08-28 08:15:12 344

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bogusława Siebert

Data wytworzenia:
30 lip 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
30 lip 2015, godz. 14:16

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
10 sie 2015, godz. 13:52