69 Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa. | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.


Widuchowa: Przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Numer ogłoszenia: 158942 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1) Codzienne przywozy i odwozy dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 01 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. według niżej podanych wykazów. Dzieci należy przywieźć do placówek oświatowych na godz. 8.00 i odwieźć w dwóch turach: codziennie o godz. 13.15 oraz trzy dni w tygodniu o godz. 14.45 i dwa dni w tygodniu o godz. 15.30, a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej oraz Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: l.p. 1. Czarnówko 18 2. Pacholęta 16 3. Marwice 31 4. Dębogóra 45 5. Lubicz 95 6. Bolkowice 14 7. Lubiczyn 7 8. Widuchowa - Stacja 14 9. Ognica 62 10. Rynica 24 11. Krzywin 19 12. Kłodowo 8 13. Wilcze 2 14. Żarczyn 17 15. Żelechowo 14 16. Krzywinek 1 17. Widuchówko 0 18. Polesiny 1 RAZEM 388 b) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: Dzieci młodsze należy przewozić osobnym autobusem. Lp. 1. Kłodowo 13 2. Żarczyn 32 3. Żelechowo 33 4. Wilcze 1 5. Polesiny 6 Razem 85 2) Dwa razy w tygodniu, w ciągu trwania roku szkolnego, przewóz około 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzywinie do hali sportowej w Widuchowej i z powrotem pomiędzy godziną 8.00 a 15.00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 zł - słownie: trzy tysiące złotych. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem Przetarg na przewozy szkolne.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia. Zamawiający żąda informacji o dwóch wykonanych usługach podobnych do przedmiotu przetargu zrealizowanych w ciągu 5 ostatnich lat. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana nasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający żąda wykazu niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana nasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Podpisany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. Nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.docx (DOCX, 21.25Kb) 2011-06-15 14:12:41 535

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ i zalaczniki.doc (DOC, 165.00Kb) 2011-06-15 14:12:41 130

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dowozy.doc.doc (DOC, 25.50Kb) 2011-06-30 14:42:21 520

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania na przewozy szkolne.doc (DOC, 25.00Kb) 2011-08-19 12:22:29 581

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 cze 2011, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 cze 2011, godz. 14:12