Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.


Widuchowa: Przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Numer ogłoszenia: 158942 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy szkolne na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1) Codzienne przywozy i odwozy dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 01 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. według niżej podanych wykazów. Dzieci należy przywieźć do placówek oświatowych na godz. 8.00 i odwieźć w dwóch turach: codziennie o godz. 13.15 oraz trzy dni w tygodniu o godz. 14.45 i dwa dni w tygodniu o godz. 15.30, a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej oraz Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: l.p. 1. Czarnówko 18 2. Pacholęta 16 3. Marwice 31 4. Dębogóra 45 5. Lubicz 95 6. Bolkowice 14 7. Lubiczyn 7 8. Widuchowa - Stacja 14 9. Ognica 62 10. Rynica 24 11. Krzywin 19 12. Kłodowo 8 13. Wilcze 2 14. Żarczyn 17 15. Żelechowo 14 16. Krzywinek 1 17. Widuchówko 0 18. Polesiny 1 RAZEM 388 b) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: Dzieci młodsze należy przewozić osobnym autobusem. Lp. 1. Kłodowo 13 2. Żarczyn 32 3. Żelechowo 33 4. Wilcze 1 5. Polesiny 6 Razem 85 2) Dwa razy w tygodniu, w ciągu trwania roku szkolnego, przewóz około 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzywinie do hali sportowej w Widuchowej i z powrotem pomiędzy godziną 8.00 a 15.00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 zł - słownie: trzy tysiące złotych. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem Przetarg na przewozy szkolne.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia. Zamawiający żąda informacji o dwóch wykonanych usługach podobnych do przedmiotu przetargu zrealizowanych w ciągu 5 ostatnich lat. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana nasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający żąda wykazu niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana nasadzie SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Podpisany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. Nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.docx (DOCX, 21.25Kb) 2011-06-15 14:12:41 535

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ i zalaczniki.doc (DOC, 165.00Kb) 2011-06-15 14:12:41 130

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
dowozy.doc.doc (DOC, 25.50Kb) 2011-06-30 14:42:21 520

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania na przewozy szkolne.doc (DOC, 25.00Kb) 2011-08-19 12:22:29 581

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
15 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
15 cze 2011, godz. 14:12

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
15 cze 2011, godz. 14:12