Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

 

 

Ogłoszenie nr 500184338-N-2018 z dnia 03-08-2018 r.

Widuchowa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500183341-N-2018

Data: 02/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Widuchowa, Krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka  8, 74-120   Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.

Adres strony internetowej (url): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Brak

W ogłoszeniu powinno być: Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewiecka 43; 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie; e-mail: biuro@maldrobud.pl

 

Ogłoszenie nr 500183341-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.

 

Widuchowa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, Krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.

Adres strony internetowej (url): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice

Numer referencyjny ISR.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o długości 1,025 km w miejscowości Marwice. Zamówienie obejmuje następujące prace m.in. takie jak: 1) ujednolicenie szerokości drogi na całym odcinku do 4,0 m; 2) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej; 3) profilowanie z betonu asfaltowego; 4) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5 m; 5) konstrukcja jezdni drogi: warstwa ścieralna 4 cm, warstwa profilująca; 6) w profilu podłużnym pochylenie dostosowano do przyległego terenu, jak i istniejącej nawierzchni; 7) projekt nie zakłada zmiany dotychczasowego sposób odwodnienia korony drogi; 8) odwodnienie nawierzchni w przyległe pobocza gruntowe - jak przed przebudową.

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W przeprowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty (ogłoszenie nr 585276-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.). Pierwotne warunki zmówienia nie zostały zmienione. W związku z powyższym zastosowanie trybu jest w pełni uprawnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
02 sie 2018

Osoba dodająca informacje

Piotr Sobczyński

Data publikacji:
03 sie 2018, godz. 07:42

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sobczyński

Data aktualizacji:
03 sie 2018, godz. 07:42