Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.


OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: GMINA WIDUCHOWA

REGON: 811 684 924

NIP:  858 17 26 084

Adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

Godziny urzędowania: poniedziałek w godzinach 8.00 - 16.00

od wtorku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.00

  1. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Strona internetowa: www.widuchowa.com.pl

  1. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO - administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzywin, Gmina Widuchowa.

  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

  2. Przedmiot zamówienia:

   1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 32,3 m x 62,0 m o pow. całkowitej 2002,60 m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST stanowiące załącznik do SIWZ

Nawierzchnia do piłki nożnej

nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST stanowiące załącznik do SIWZ

Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

3.3.2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST stanowiące załącznik do SIWZ

Wyposażenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) -2 sztuki

- siatka do siatkówki - 1 sztuki

3.3.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST stanowiące załącznik do SIWZ.

3.3.4. Oświetlenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST stanowiące załącznik do SIWZ.

3.3.5. Chodniki

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST stanowiące załącznik do SIWZ.

3.3.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST stanowiące załącznik do SIWZ

3.3.7 Przyłącza wod. - kan. i sieć kanalizacji deszczowej.

Przyłącza wod. - kan. i sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ

   1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego

Budowę budynku sanitarno - szatniowego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

3.3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

 3. Dokumentacja projektowa

 4. Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną - 60 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

 1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w pożądanym terminie do 30.09.2008 r.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.:

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

 1. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 04.05.2009 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),

 1. dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

  2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:

6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do  SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   1. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

 1. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 09.07.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie
  o nawierzchni z trawy syntetycznej,
  z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje …) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby

(dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).

   1. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

 1. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

 1. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM

  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  30 000,00 (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

  2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

  1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

  2. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy O/Gryfino F/Widuchowa

Konto Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

  1. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w Referacie Organizacyjnym pok. nr 22 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Kryterium oceny:

  1. cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych:

- waga kryterium - 100 %

2. Punktacja.

a/ kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej, tj. od „0” do „10”

b/ punkty za zaoferowaną cenę (X) zostaną wyliczone wg wzoru:

 

         cena najniższa w zł

X = --------------------------- x 10 =

       cena badanej oferty w zł

 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, w Referacie Organizacyjnym pok. nr 22, w terminie do dnia 28.05.2009 roku, do godz. 10.00.

 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego w sali konferencyjnej, dnia 28.05.2009 roku, godz. 11.00.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

   1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

   2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

   3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

   4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

12 11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE

USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM

STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY

INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA

ELEKTRONICZNA:

Zamawiający nie przewiduje:

 1. zawarcia umowy ramowej,

 2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

wybor 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

KW. 06.05.2009 r. Zatwierdzam...............................................


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie orlik.doc (DOC, 106.00Kb) 2009-05-06 14:00:39 428

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.doc (DOC, 327.00Kb) 2009-05-06 14:00:39 91
zalaczniki do siwz.zip (ZIP, 12.06Mb) 2009-05-06 14:03:19 106
zal. do siwz przedmiary robot.zip (ZIP, 170.02Kb) 2009-05-06 14:02:58 86
zal do siwz specyfikacje techniczne.zip (ZIP, 7.78Mb) 2009-05-06 14:02:58 88

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi do przetargu Orlik.doc (DOC, 30.50Kb) 2009-05-25 14:07:14 483

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA przetarg wykonawstwo..doc (DOC, 28.00Kb) 2009-06-02 12:17:50 423

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy unipol.doc (DOC, 24.50Kb) 2009-06-22 14:29:42 413

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
06 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
06 maj 2009, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
06 maj 2009, godz. 14:00