Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku".


Lubicz, dnia 25 czerwca 2009r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku”.

Działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm) Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego, Lubicz 40 A, 74-120 Widuchowa zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa
Strona http://bip.widuchowa.pl
E-mail: rogb5@interia.pl
Tel. (0) -91 416 71 52
Fax.(0) -91 416 72 55

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Strona http://bip.widuchowa.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Lubicz 40 A, 74-120 Widuchowa
Tel. (0) -91 416 71 52
w godzinach od 9.00 do 12.00 w Biurze Parafialnym
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać na stronie internetowej
Strona http://bip. widuchowa.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

„Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: - CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy tj. od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r.  

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. osoby kierujące robotami budowlanymi posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych;
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ w rozdziale IX.

5) Oświadczenia i dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

A.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

A.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ.

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. minimum 80.000 zł brutto), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

B.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

B.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. osoby kierujące robotami budowlanymi posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Samorządu Zawodowego.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

C.2) -Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.1), A.3) A.4) i A.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A 1, A 3, A 4 i A 5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie .

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł / dwatysiącezłotych /.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium CENA

Waga 100 %

 10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa
Biuro Parafialne
do dnia 3 lipca 2009- do godz. 10,00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa

Biuro Parafialne
w dniu 3 lipca 2009r. o godz. 10,15

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Proboszcz Robert Gołębiowski
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa
E-mail: rogb5@interia.pl
Tel. (0) -91 416 71 52

 

____________________________________


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o przetargu tabl ogA .doc (DOC, 57.00Kb) 2009-06-26 09:53:38 483

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Projekt umowy.pdf (PDF, 149.31Kb) 2009-06-26 09:49:33 36
Przedmiar robot i kosztorys.pdf (PDF, 103.90Kb) 2009-06-26 09:49:22 38
SIWZ.doc (DOC, 111.50Kb) 2009-06-26 09:47:37 22

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Lubicz - uniewaznienie przetargu.doc (DOC, 25.50Kb) 2009-07-02 10:42:00 413

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
26 cze 2009, godz. 09:47

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
26 cze 2009, godz. 09:47