Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku".

Przejdź do załączników

Lubicz, dnia 18 lutego 2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku”.

Działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź.zm) Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego, Lubicz 40 A, 74-120 Widuchowa zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa
Strona http://bip.
E-mail: rogb5@interia.pl
Tel. (0) - 91 416 71 52

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Strona http://bip.widuchowa.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Lubicz 40 A, 74-120 Widuchowa
Tel. (0) -91 416 71 52
w godzinach od 9.00 do 12.00 w Biurze Parafialnym
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać na stronie internetowej
Strona http://bip.widuchowa.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
„Remont elewacji zabytkowej wieży kościoła pw. Św. Anny w Babinku”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: - CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
8 miesięcy tj. od 1 marca 2010 r. do 1 października 2010 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.
a) osoby kierujące robotami budowlanymi posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,
b) prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie będą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków,
c) w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów, o których mowa w pkt 1) lit. b) prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie będą prowadzić osoby, które posiadają przynajmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ w rozdziale IX.

5) Oświadczenia i dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
A.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ.

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. minimum 75 000 zł brutto), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
B.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
B.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj.:
a) osoby kierujące robotami budowlanymi posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz odbyły co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,
b) prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie będą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków,
c) w dziedzinach nieobjętych programem wyższych studiów, o których mowa w pkt 1) lit. b) prace konserwatorskie, prace restauratorskie i badania konserwatorskie będą prowadzić osoby, które posiadają przynajmniej średnie wykształcenie w danej dziedzinie oraz odbyły co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków,

Do oferty należy dołączyć w/w kopie uprawnień oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Samorządu Zawodowego.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
C.2) -Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.1), A.3) A.4) i A.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A 1, A 3, A 4 i A 5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium CENA

OKRES GWARANCJI

Waga 90 %

10 %

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa
Biuro Parafialne
do dnia 11 marca 2010- do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Lubiczu reprezentowana przez proboszcza Roberta Gołębiowskiego
Lubicz 40 A
74-120 Widuchowa
Biuro Parafialne
w dniu 11 marca 2010r. o godz. 10.30

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16) Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Paweł Suchta - tel. 692590485, e-mail: fundusze12@poczta.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie+o+przetargu+tabl+ogA .doc (DOC, 56.00Kb) 2010-02-18 14:49:46 465

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedmiar Robot 02.10 r..pdf (PDF, 49.93Kb) 2010-02-19 12:33:19 164
Babinek - specyfikacja techniczna.doc (DOC, 56.00Kb) 2010-02-18 14:51:00 179
badania i program - kosciA A w Babinku.doc (DOC, 127.00Kb) 2010-02-18 14:50:33 180
bioz..pdf (PDF, 104.54Kb) 2010-02-18 14:50:45 175
dok. fotograficzna.rar (RAR, 88.35Mb) 2010-02-18 15:20:43 191
formularz+ofertowy.doc (DOC, 37.00Kb) 2010-02-18 14:50:11 169
opis.pdf (PDF, 149.05Kb) 2010-02-18 14:50:00 189
projekt budowlany remontu elewacji.rar (RAR, 3.97Mb) 2010-02-18 15:21:28 186
SIWZ.doc (DOC, 119.00Kb) 2010-02-18 14:49:46 183

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Umowa+Projekt.doc (DOC, 75.50Kb) 2010-03-04 11:26:59 442

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie+o+wynikach+postA powania+przetargowego.doc (DOC, 31.00Kb) 2010-07-30 11:42:06 416

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
18 lut 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
18 lut 2010, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
18 lut 2010, godz. 14:49