Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w latach 2014/2015,2015/2016, 2016/2017.

 

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015,2015/2016, 2016/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 416 72 55, faks 91 416 72 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 , 2015/2016 , 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1)Dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Widuchowej , ul. Barnima III /1 , 74-120 Widuchowa oraz w Szkole Podstawowej w Krzywinie , ul. Królewiecka 42 ,74-121 Krzywin w roku szkolnym : 2014/2015 , 2015/2016 , 2016/2017 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych , prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Widuchowej, dowożenie i wydawanie posiłków w Szkole Podstawowej w Krzywinie.
2)Dożywianie dzieci odbywać się będzie w następujących terminach:
- w roku szkolnym 2014/2015 od 15.09.2014 r. do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,
- w roku szkolnym 2015/2016 od 14.09.2015 r. do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej,
- w roku szkolnym 2016/2017 od 19.09.2016 r. do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych - w dni nauki szkolnej.
Dożywianie będzie miało następujący przebieg:
- pięć razy w tygodniu drugie danie,
- pięć razy w tygodniu śniadania.
3)Przez użyte powyżej pojęcie należy rozumieć:
- drugie danie: ziemniaki 200 g, mięso 100 g, surówka 150 g, kompot 200 ml.
W ramach drugiego dania Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania zamienników dla ziemniaków, tj. : 200 g kaszy lub 200 g makaronu lub 200 g ryżu oraz wydawania - nie częściej niż jeden raz w tygodniu innych potraw (np. : naleśniki z serem , placki , pierogi , itp. o gramaturze 400 g na porcję).
- śniadanie : bułka 100g z masłem obłożona wędliną lub innymi wyrobami mięsnymi , serem , nabiałem oraz warzywami (np.: pomidorem , ogórkiem , sałatą , rzodkiewką , itp.), herbata 200 ml.

Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to 100.
Dzienna szacunkowa ilość posiłków w następujących szkołach:
a) Zespół Szkół w Widuchowej - 70 osób - II dania , 5 osób - śniadania,
b) Szkoła Podstawowa Krzywin - 30 osoby II dania .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 27.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wykaz wykonanych usług o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz załączenie dokumentu potwierdzającego , że te usługi zostały wykonane należycie a także dokumentu potwierdzającego wartość wykonanej usługi - (załącznik nr 9 do SIWZ),

- oświadczenie podmiotu o wprowadzonym w zakładzie systemie HACCP - (załącznik nr 5 do SIWZ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

  • Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- wskazanie niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zlecenia wraz z posiadaną dokumentacją dopuszczającą pojazd do przewozu żywności - (załącznik nr 2 do SIWZ ),

- oświadczenie o stosowanym opakowaniu : termosy, skrzynki na pieczywo, woreczki - (według załącznika nr 6 do SIWZ).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku przez Wykonawców :

  • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ,

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ,

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem na prowadzenie działalności wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Akceptacja warunków dzierżawy segmentu żywieniowego w budynku Zespołu Szkół w Widuchowej ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej (załącznik nr 7 do SIWZ) .

Podpisany projekt umowy ustalony przez Zamawiającego stanowiący załącznik do SIWZ (załącznik nr 8 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopswiduchowa.nbip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2014 r., do godziny 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa , pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie..doc (DOC, 54.50Kb) 2014-07-07 13:02:19 470

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
siwz ops.doc (DOC, 113.50Kb) 2014-07-07 13:02:19 44
zalaczniki.rar (RAR, 67.34Kb) 2014-07-07 13:04:32 39

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
najkorzystniejsza oferta ops 2014.pdf (PDF, 1.06Mb) 2014-08-01 07:40:58 501

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
07 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
07 lip 2014, godz. 13:02

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
07 lip 2014, godz. 13:02