Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie świetlicy w Żelechowie w ramach projektu "Wzrost kultury na wsi - rozbudowa świetlicy w Żelechowie".


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wyposażenie świetlicy w Żelechowie w ramach projektu „Wzrost kultury na wsi - rozbudowa świetlicy w Żelechowie”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

Dostawę i montaż wyposażenia świetlicy w Żelechowie w zakresie:

1. Krzesła składane - 100 szt.
2. Krzesła biurowe - 8 szt.
3. Biurko pod komputer - 8 szt.
4. Stoły składane - 20 szt.
5. Stół komputerowy - 1 szt.
6. Stół konferencyjny - 5 szt.
7. Stojak na ubrania - 1 szt.
8. Tablice korkowe - 4 szt.
9. Tablica obrotowa jezdna - 1 szt.
10. Regał na książki - 1 szt.
11. Urządzenie wielofunkcyjne - 1szt.
12. Projektor multimedialny - 1 szt.
13. Zestaw komputerowy - 8 szt.

A. jednostka centralna - 8 szt.
B. monitor - 8 szt.
C. mysz - 8 szt.
D.klawiatura - 8 szt.

14. Szafa na dokumenty - 1 szt.
15. Gablota podświetlana - 2 szt.
16. Tablica informacyjna - 1 szt.
17. Dozownik na mydło - 1 szt.
18. Wieszak na papier toaletowy - 1 szt.
19. Ręczniki papierowe - 4000 szt.
20. Koszt na śmieci - 8 szt.
21. Lustro - 1 szt.
22. Monitoring

Kod CPV:

39100000-3 - Meble

39130000-2 - Meble biurowe

39134000-0 - Meble komputerowe

30213000-5 - Komputery osobiste

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://bip.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4. Oświadczenie, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków;
5. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
6. Wycena poszczególnych elementów wyposażenia;
7. Parafowany wzór umowy.

5. Informacje na temat wadium
Nie przewiduje się wniesienia wadium

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
6.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Spełniają warunki SIWZ,
6.2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

7. Termin i miejsce składania ofert
7.1. Ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22
7.2. Otwarcie ofert nastąpi 6 grudnia 2010 r. o godz. 10.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok.12

8. Termin związania z ofertą
Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających\

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie sw. Zelechowo.doc (DOC, 38.00Kb) 2010-11-29 11:04:36 447

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ swietlica Zelechowo.doc (DOC, 145.50Kb) 2010-11-29 11:04:36 211

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedzi do SIWZ.doc (DOC, 66.00Kb) 2010-12-03 13:11:33 428

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik wyposazenie.doc (DOC, 28.50Kb) 2010-12-08 13:48:53 439

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
info podpisanie umowy design.doc (DOC, 20.50Kb) 2010-12-14 14:54:17 440

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
29 lis 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
29 lis 2010, godz. 11:04

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
29 lis 2010, godz. 11:04