Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach projektu pn. "Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic".


Ogłoszenie o zamówieniu

na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach projektu pn. „Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz, Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic”.

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 8 sierpnia 2012 r.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74 - 120 Widuchowa

2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://bip.widuchowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w siedzibie Zamawiającego: Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 - 120 Widuchowa, pok. nr 25.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

a) Lubicz
1. Lodówko - zamrażarka - 1 szt.
2. DVD - 1 szt.
3. Laptopa - 1 szt.
4. Mysz - 1 szt.
5. Torba na laptopa - 1 szt.
6. Zestaw garnków - 2 kpl.
7. Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt.
8. Talerze (głębokie, płytkie) - 80 kpl
9. Krzesła świetlicowe - 20 szt.
10. Szklanki - 250 ml - 20 szt.
11. Sztućce (łyżki, widelce, noże) - 8 kpl.
12. Wieża Hi - Fi - 1 szt.
13. Zestaw kawowy na 12 osób - 2 kpl.
14. Wieszaki stojące - 2 szt.
15. Pojemniki na ręczniki - 1 szt.
16. Czajnik bezprzewodowy - 2 szt.
17. Termosy konferencyjne - 4 szt.
18. Kosze na śmieci - 4 szt.
19. Gra - stół do piłkarzyków - 1 szt.
20. Wycieraczki wejściowe - 3 szt.
21. Tablica korkowa - 1 szt.
22. Tace kelnerskie - 2 szt.
23. Deski do krojenia - 3 szt.
24. Zestaw noży (6 elementów) - 1 szt.
25. Telewizor LCD 51”

b) Ognica
1. Lodówko - zamrażarka - 1 szt.
2. Kuchenka gazowo - Elektryczna - 1 szt.
3. DVD - 1szt.
4. Laptop - 2 szt.
5. Mysz - 2 szt.
6. Torba do laptopa - 2szt.
7. Zestaw garnków (4 elementowy) - 1 kpl.
8. Drukarka laserowa kolorowa - 1 szt.
9. Talerze (głęboki, płytkie) - 50 kpl.
10. Stoły świetlicowe - 10 szt.
11. Krzesła świetlicowe - 30 szt.
12. Szklanki - 50 szt.
13. Sztućce (widelce, łyżki, noże) - 5 kpl
14. Regał - 3 szt
15. Wieża Hi - Fi - 1 szt.
16. Stół do ping - ponga - 1 szt.
17. Wieszaki stojące - 3 szt.
18. Zestaw mebli kuchennych - 1 kpl.
19. Lustro - 1 szt.
20. Pojemniki na ręczniki - 1 szt.
21. Termosy konferencyjne - 4 szt.
22. Podgrzewacze do posiłków - 2 szt.
23. Kosze na śmieci 30l - 4 szt.
24. Gra - stół do piłkarzyków - 1 szt.
25. Dywan 3 x3 - 1 szt.
26. Wycieraczki wejściowe - 2 szt.
27. Tablica korkowa 170 x 100 - 2 szt.
28. Tace kelnerskie - 2 szt.
29. Deski do krojenia - 3 szt.
30. Zestaw noży (7 elementowy) - 1 kpl.
31. Mop profesjonalny do zmywania podłóg - 1 kpl
32. Telewizor LCD 32” - 1 szt.

c) Marwice
1. Lodówko - zamrażarka - 1 szt.
2. Telewizor50” - 1 szt.
3. DVD - 1 szt.
4. Laptop - 1 szt.
5. Mysz - 1 szt.
6. Torba do laptopa - 1 szt.
7. Zestaw garnków - 1 kpl.
8. Talerze (głęboki, płytki) - 30 kpl.
9. Szklanki - 50 szt.
10. Sztućce (łyżki, widelce, noże) - 5 kpl
11. Zestaw kawowy na 12 osób - 2 szt.
12. Wieszaki - 1 szt.
13. Lustro - 1 szt.
14. Pojemniki na ręczniki - 1 szt.
15. Mikrofalówka - 1 szt.
16. Czajnik bezprzewodowy - 1 szt.
17. Termosy konferencyjne - 2 szt.
18. Kosze na śmieci - 2 szt.
19. Wycieraczki wejściowe - 2 szt.
20. Tablica korkowa - 1 szt.
21. Tace kelnerskie - 2 szt.
22. Deski do krojenia - 2 szt.
23. Zestaw noży ( 7 elementów) - 1 kpl.
24. Zestaw mebli - 1 kpl.

d) Dębogóra
1. Kuchenka gazowo- elektryczna - 1 szt.
2. Lodówko - zamrażarka - 1 szt.
3. Laptop - 2 szt.
4. Mysz - 2 szt.
5. Torba do laptopa - 2 szt.
6. Zestaw garnków - szt 1.
7. Drukarka kolorowa laserowa - 1 szt.
8. Talerze (głębokie, płytkie) - 30 kpl
9. Szklanki - 30 szt.
10. Sztućce (łyżki, widelce, noże) - 3 kpl.
11. Wieża Hi - Fi - 1 szt.
12. Zestaw kawowy dla 12 osób - 2 kpl.
13. Wieszaki stojące - 1 szt.
14. Lustro - 1 szt.
15. Pojemniki na ręczniki - 1 szt.
16. Mikrofalówka - 1 szt.
17. Czajnik bezprzewodowy - 1 szt.
18. Termosy konferencyjne - 2 szt.
19. Kosze na śmieci - 3 szt.
20. Wycieraczki wejściowe - 1 szt.
21. Tace kelnerskie - 2 szt.
22. Deski do krojenia - 2 szt.
23. Zestaw noży - 1 kpl.
24. Zestaw mebli kuchennych - 1 kpl
25. Szafa - 1 szt.

Kod CPV:
30213000-5 - Komputery osobiste
39221180-2 - Naczynia do gotowania
39100000-3 - Meble
39130000-2 - Meble biurowe
39134000-0 - Meble komputerowe
39223000-1 Łyżki, widelce
39224340-3 Kosze
37461200-9 Gra w piłkarzyki stołowe
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
39221210-2 Talerze
39221120-4 Filiżanki i szklanki
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zadania - do 28 września 2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia, mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
c) zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 do SWIZ.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6) Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 3 do SIWZ - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
7) Parafowany wzór umowy;
8) Zestawienie wyposażenia.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
5.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5.2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4- 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

8. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
9.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
9.2. Kryterium: 100 % - cena
9.3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
a) Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.
b) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.
c) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
9.4. Punkty za zaoferowaną cenę będą wyliczone wg wzoru:

         Cmin    
Lp=   Cof       *100

gdzie:

Lp - liczba punktów

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w PLN

Cof - cena podana w badanej ofercie w PLN

10. Miejsce i termin składania ofert
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 sierpnia 2012 r. do godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa Referat Organizacyjny pok. Nr 22.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2012 r. o godz. 14:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

11. Termin związania ofertą
Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się.

15. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Nie przewiduje się.

16. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy:
1) Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zatwierdzenia Umowy.
2) Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione i muszą wywołać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
3) W takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwości zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyśpieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzają do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określają zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących ustawą.

17. Informacja o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
2. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 53.50Kb) 2012-08-08 10:40:00 523

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr 6 do siwz.xls (XLS, 44.50Kb) 2012-08-08 10:42:56 21
siwz.doc (DOC, 195.50Kb) 2012-08-08 10:40:00 75

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odpowiedzi na zapytania.doc (DOC, 26.50Kb) 2012-08-13 13:50:08 542

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie ogr.doc (DOC, 27.50Kb) 2012-10-04 14:28:55 518

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
umowa.jpg (JPG, 694.16Kb) 2012-10-18 14:25:45 587

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
08 sie 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 sie 2012, godz. 10:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 sie 2012, godz. 10:40