Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255  

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze, Etap III - wykonanie warstwy rekultywacyjnej. Szczegółowy zakres (przedmiar robót) określony jest w załączniku Nr 1 do SIWZ. Lokalizacja to teren zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dębogóra (działka nr 23/2 obręb Dębogóra).

Kod opisujący przedmiot zamówienia (słownik CPV - 45112330-7). Prace muszą być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Wymagany termin realizacji - 31.08.2010 r.  

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 16.07.2010 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40  

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum
     1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

 Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2010 r. do godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa Referat Organizacyjny pok. Nr 22.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2010 r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie rekultywacja.doc (DOC, 28.00Kb) 2010-07-09 08:56:29 452

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Roboty przygotowawcze.pdf (PDF, 143.00Kb) 2010-07-09 09:00:19 196
Roboty rekultywacyjne.pdf (PDF, 142.58Kb) 2010-07-09 09:00:30 203
Roboty ziemne.pdf (PDF, 131.59Kb) 2010-07-09 09:00:39 115
siwz rekultywacja.doc (DOC, 139.50Kb) 2010-07-09 15:06:56 41
tekst.pdf (PDF, 468.29Kb) 2010-07-09 09:00:54 193
Wymagania ogolne.pdf (PDF, 295.20Kb) 2010-07-09 09:01:16 122

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ.doc (DOC, 27.00Kb) 2010-07-13 15:15:41 492

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja.doc (DOC, 22.50Kb) 2010-07-19 13:56:55 466

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
09 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
09 lip 2010, godz. 08:56

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
09 lip 2010, godz. 08:56