69 Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej. | BIP - Urząd Gminy Widuchowa
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z 2010 r. Nr 161 poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87 poz. 484)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap IV - wykonanie warstwy humusowej, oraz wykonanie zabudowy biologicznej .

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
Pok. nr.25 w godz. 8.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl .
Wymagany termin realizacji - 30.11.2011 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 28.07.2011 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
- Dopuszcza się możliwość składania zamówień uzupełniających przewidzianych art. 67 Prawo zamówień publicznych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Anna Sobczyńska - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 40

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.07.2011 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie rekultywacja.doc (DOC, 28.00Kb) 2011-07-20 14:56:23 490

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
rekultywacja.rar (RAR, 1.84Mb) 2011-07-20 15:04:45 47
SIWZ rekultywacja i zalaczniki.doc (DOC, 445.50Kb) 2011-07-20 14:53:39 58
specyfikacje techniczne.rar (RAR, 674.05Kb) 2011-07-20 15:04:45 32

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja rekultywacja etap IV.doc (DOC, 27.00Kb) 2011-07-28 14:57:43 502

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postepowania na wysypisko.doc (DOC, 25.00Kb) 2011-08-19 12:22:16 564

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Sobczyńska

Data wytworzenia:
20 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Anna Sobczyńska

Data publikacji:
20 lip 2011, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sobczyńska

Data aktualizacji:
20 lip 2011, godz. 14:53