Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy świetlicy w Żelechowie.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

 

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie rozbudowy świetlicy w Żelechowie.

Zakres robót obejmuje m.in.:
1. Rozbiórka części ścian wewnętrznych piwnic oraz stropu nad nimi.
2. Wykonanie fundamentów pod projektowane ściany przylegające do istniejących ścian.
3. Montaż stropu nad rozbudowaną częścią piwnicy.
4. Wykonanie fundamentów, wymurowanie ścian oraz kominów wentylacyjnych.
5. Uzupełnienie stropów nad parterem.
6. Wykonanie dachu.
7. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad parterem.
8. Wydzielenie ścianami działowymi murowanymi pomieszczeń.
9. Zamurowanie jednych i wykucie innych otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, przesklepienie nadprożami z belek stalowych, wstawienie nowych okien i drzwi.
10. Wykonanie wejścia do budynku ze schodami.
11. Doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji wody zimnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, odgromowej.
12. Zmodernizowanie kotłowni.
13. Roboty wykończeniowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.
Kod CPV- 45000000 - 7 Roboty budowlane

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2010 r.

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniej niż 500 000 zł (brutto) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca robót - Do wykazu dołączyć minimum trzy referencje;
7. Parafowany wzór umowy;
8. Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.
9. Dowód wpłaty wadium;
10. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
11. Zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 29 kwietnia 2010 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 kwietnia 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie Zelechowo.doc (DOC, 37.50Kb) 2010-04-09 14:37:27 434

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
inwentaryzacja.rar (RAR, 4.31Mb) 2010-04-09 12:17:00 173
projekt techniczny.rar (RAR, 43.65Mb) 2010-04-09 12:27:36 187
przedmiar robot.rar (RAR, 124.02Kb) 2010-04-09 12:29:00 198
SIWZ Zelechowo.doc (DOC, 59.50Kb) 2010-04-09 12:07:50 193
zalaczniki do siwz.doc (DOC, 127.00Kb) 2010-04-09 12:12:20 181

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
interbau.doc (DOC, 25.00Kb) 2010-04-14 12:38:24 414

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja.doc (DOC, 26.00Kb) 2010-05-10 10:44:49 474

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
info podpisanie umowy.doc (DOC, 24.00Kb) 2010-05-18 10:12:55 437

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
09 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
09 kwi 2010, godz. 12:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
09 kwi 2010, godz. 12:07