Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 420, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 101)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Krakowskiej w Widuchowej.

1. Zakres robót:
- podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji ciągłej 0/63 mm - powierzchnia 1316 m2
- warstwa ścieralna grubość 4 cm - powierzchnia - 1292,50m2
- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni - 1135,90m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w kosztorysie robót, specyfikacji technicznej.

Kod CPV- 45233220-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10 października 2009 r.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
- a w szczególności:
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
dysponują potencjałem technicznym,
spełniają warunki SIWZ .

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia

5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 31.07.2009r. godz. 10.00 w w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.23

7.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

8. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

9. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest: Janina Stojek -tel. ( 091) 41-67- 255

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2009r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie ul.Krakowska.doc (DOC, 29.00Kb) 2009-07-10 13:00:31 422

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ ul.Krakowska.doc (DOC, 545.00Kb) 2009-07-10 13:00:31 93

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja-przetarg.doc (DOC, 25.50Kb) 2009-08-03 13:13:44 415
wynik postepowania.doc (DOC, 20.00Kb) 2009-08-12 13:48:59 435

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
10 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
10 lip 2009, godz. 13:00

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
10 lip 2009, godz. 13:00