Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo-Kłodowo, Żelechowo-Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. fax./ 091/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

  1. Stacja uzdatniania wody

 

Roboty budowlane:
Budynek nr 1
1. Wymiana stolarki okiennej
2. Wykonanie parapetów zewnętrznych
3. Wykonanie posadzki z płytek terakotowych
4. Licowanie ścian płytkami lazurowymi
5. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
6. Ocieplenie budynku płytami styropianowymi
7. Wymiana obróbek blacharskich
8. Wymiana rynien z blachy ocynkowanej
9. Wymiana rur spustowych ocynkowanych
10. Wykonanie opaski betonowej

Budynek nr 2
1. Wykonanie kanału żelbetowego pod zestaw pomp
2. Posadzka z płytek terakotowych
3. Wymiana stolarki okiennej
4. Wykonanie kratek wentylacyjnych grawitacyjnych
5. Wymiana rynien z blachy ocynkowanej
6. Wymiana rur spustowych ocynkowanych
7. Wymiana obróbek blacharskich
8. Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowych z utylizacją na blachę powlekaną na łatach
9. Licowanie ścian płytkami lazurowymi
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów
11. Ocieplenie budynku płytami styropianowymi
12.Wykonanie opaski betonowej

Roboty elektryczne
1. Układanie kabli w ziemi o masie do 1,0 kg/m YKY 5x35
2. Wymiana skrzynek i rozdzielni o masie do 10 kg
3. Wymiana skrzynek z zestawem styczniowym
4. Montaż przewodów kablowych o przekroju7,5 mm2 układane n.t. YDY 3x1,5
5. Wykonanie mechanicznego pogrążenia uziomów pionowych prętowych w gruncie
6. Wykonanie pomiarów sprawdzających
7. Badanie linii kablowych N.N.

Roboty sanitarne
1. Przyłącze sieci wodociągowej do budynku SUW z rur PE o śr. 160 mm
2. Montaż rurociągów stalowych, kołnierzowych technologicznych o śr. 50 mm
3. Montaż przepustnic zaporowych o śr. 50 mm
4. Montaż zaworów kołnierzowych o śr. 50-80
5. Montaż zaworów kołnierzowych o śr. 150 mm
6. Montaż wodomierzy śrubowych o śr. 50 mm
7. Montaż filtra ciśnieniowego o śr. 1600, wysokości 3040 mm na wydajność 20-25 m3/h
8. Montaż zestawu pomp równoległych
9. Montaż AERATORA o śr 712 mm, wysokości 1754 mm na ciśnienie 6,0 MPa
10. Montaż CHLORATORA
11. Montaż manometrów
12. Montaż grzejników elektrycznych do podgrzewania pomieszczeń
13. Montaż pomp głębinowych w studniach wierconych o gł. 15 m z rurociągiem o śr. 100 mm.

  1. Sieć wodociągowa Żelechowo - Kiełbice wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa i przyłącza z rur PE łączonych metodą zgrzewania czołowego.
Sieć wodociągowa o średnicy: 160 mm - długość 380,20 m; 110 mm - długość 2312,30 m; 90 mm - długość 181,40 m.
Wyposażenie sieci:
- przeciski pod drogami z rur stalowych o średnicy 225 mm i długości 8 m
- zasuwy 150 mm w ilości 5 szt.
- zasuwy 100 mm w ilości 2 szt.
- zasuwy 80 mm w ilości 1 szt.
- studnie rewizyjne bet. o śr 1200 mm w ilości 8 szt.
- studnie rewizyjne bet. o śr. 1000 mm w ilości 1 szt.
- hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm w ilości 10 szt.

Przyłącza wodociągowe za pomocą nawiertak.
Przyłącza wodociągowe o średnicy: 32 mm - długości 143,80 m; 50 mm - długości 24 m.

  1. Sieć wodociągowa Żelechowo - Kłodowo wraz z przyłączami

Sieć wodociągowa i przyłącza z rur PE łączonych metodą zgrzewania czołowego. Sieć wodociągowa o średnicy: 160 mm - długość 5483,53 m; 110 mm - długość 66 m

Wyposażenie sieci:
- przeciski pod drogami z rur stalowych o średnicy 225 mm i długości 100 m
- zasuwy 150 mm w ilości 7 szt.
- zasuwy 100 mm w ilości 3 szt
- studnie rewizyjne bet. o śr 1200 mm w ilości 8 szt
- studnie rewizyjne bet. o śr. 1000 mm w ilości 2 szt.
- hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm w ilości 11 szt.

Przyłącza wodociągowe za pomocą nawiertak.
Przyłącza wodociągowe o średnicy: 32 mm - długości 190,60 m; 50 mm - długości 18,50 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Geodezji w pokoju 25.

Kod CPV:
- 45232150 - 8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
- 45231110 - 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
- 45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.bip.widuchowa.pl/

3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy
Etap I - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz roboty ziemne: do 30 października 2010 r.
Etap II - roboty montażowe oraz przyłącza do studni wodomierzowych do budynków: do 30 października 2011 r.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
b) Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Spełniają warunki SIWZ

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6. Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Należy dołączyć wykaz, 3 robót o łącznej wartości 2 mln PLN brutto.
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo u kończone.7. Parafowany wzór umowy;
8. Wypełniony przedmiar robót załączony do SIWZ.
9. Dowód wpłaty wadium;
10. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 8 czerwca 2010 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 9 czerwca 2010 r. do godziny 10.00 w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, pok.22

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

10. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

11. Kryterium wyboru ofert - cena 100%

12. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest: Łukasz Podleśny -tel. ( 091) 41-67- 255

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2010 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie wodociag zelechowo-kielbice.doc (DOC, 57.50Kb) 2010-05-24 13:26:37 473

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedmiar robot.rar (RAR, 300.32Kb) 2010-05-24 13:26:53 110
SIWZ wodociag zelechowo-kielbice.doc (DOC, 199.00Kb) 2010-05-24 13:26:37 116

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedzi do SIWZ.doc (DOC, 29.00Kb) 2010-06-02 10:18:34 404

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik wodociA gi.doc (DOC, 24.00Kb) 2010-06-18 09:18:06 403

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy Wodociagi.doc (DOC, 24.50Kb) 2010-06-30 13:49:55 388

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
24 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
24 maj 2010, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
24 maj 2010, godz. 13:26