Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i ustawienie rzeźby bartnika w Krzywinie, ogrodnika w Ognicy, rybaka w Widuchowej oraz rolnika w Żelechowie w ramach projektu


Ogłoszenie o zamówieniu
na Wykonanie i ustawienie rzeźby bartnika w Krzywinie, ogrodnika w Ognicy, rybaka w Widuchowej oraz rolnika w Żelechowie w ramach projektu „Budowa miejsc postojowych z zadaszeniem i wyposażeniem a także ustawienie rzeźb promujących Gminę przy szlaku turystycznym w Gminie Widuchowa - Krzywin, Marwice, Ognica, Pacholęta, Rynica, Widuchowa, Żelechowo”.

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 17 lipca 2012 r.

1. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
74 - 120 Widuchowa

2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://bip.widuchowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także w siedzibie Zamawiającego: Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 - 120 Widuchowa, pok. nr 25.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Część 1. Rzeźba „Bartnik” w Krzywinie:
Postument betonowy: o przekroju kołowym, średnica 1 metr, wysokość fundamentu pod postument 0,8 m, beton B15;
Rzeźba: wysokość wraz z betonowym postumentem 2,5 m (wysokość samej rzeźby drewnianej minimum 1,8 m) rodzaj drewna topola, zakonserwowane środkami chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych i biologicznych;
CPV 92.31.22.30-2;
Czas trwania zamówienie 31.10.2012 r.;
Kryteria oceny: najniższa cena.

Część 2. Rzeźba „Ogrodnik” w Ognicy
Postument betonowy: o przekroju kołowym, średnica 1 metr, wysokość fundamentu pod postument 0,8 m, beton B15;
Rzeźba: wysokość wraz z betonowym postumentem 2,5 m (wysokość samej rzeźby drewnianej minimum 1,8 m), rodzaj drewna topola, zakonserwowane środkami chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych i biologicznych;
CPV 92.31.22.30-2;
Czas trwania zamówienie 31.10.2012 r.;
Kryteria oceny: najniższa cena.

Część 3. Rzeźba „Rybak” w Widuchowej
Postument betonowy: o przekroju kołowym, średnica 1 metr, wysokość fundamentu pod postument 0,8 m, beton B15;
Rzeźba: wysokość wraz z betonowym postumentem 2,5 m (wysokość samej rzeźby drewnianej minimum 1,8 m), rodzaj drewna topola, zakonserwowane środkami chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych i biologicznych;
CPV 92.31.22.30-2;
Czas trwania zamówienie 31.10.2012 r.;
Kryteria oceny: najniższa cena.

Część 4. Rzeźba „Rolnik” w Żelechowie
Postument betonowy: o przekroju kołowym, średnica 1 metr, wysokość postumentu 0,5 m, wysokość fundamentu pod postument 0,8 m, beton B15;
Rzeźba: wysokość wraz z betonowym postumentem 2,5 m (wysokość samej rzeźby drewnianej minimum 1,8 m), rodzaj drewna topola, zakonserwowane środkami chroniącymi przed wpływem warunków atmosferycznych i biologicznych.
CPV 92.31.22.30-2;
Czas trwania zamówienie 31.10.2012 r.;
Kryteria oceny: najniższa cena.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również w projekcie technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ.

UWAGA!
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiał i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem „równoważne”

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zadania - do 31 października 2012 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia, mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
c) zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 do SWIZ.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6) Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 3 do SIWZ - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
7) Parafowany wzór umowy;
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
5.1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5.2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4- 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

8. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
9.1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.

9.2. Kryterium: 100 % - cena
9.3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.
a) Cena ma obejmować wszelkie upusty, rabaty i inne koszty.
b) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. posiadała najniższą cenę.
c) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
9.4. Punkty za zaoferowaną cenę będą wyliczone wg wzoru:

           Cmin
Lp=     Cof       *100

gdzie:

Lp - liczba punktów

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert w PLN

Cof - cena podana w badanej ofercie w PLN

10. Miejsce i termin składania ofert
Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lipca 2012 r. do godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa Referat Organizacyjny pok. Nr 22.

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2012 r. o godz. 13:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

11. Termin związania ofertą
Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie przewiduje się.

15. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Nie przewiduje się.

16. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy:
1) Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zatwierdzenia Umowy.
2) Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani przez nie zawinione i muszą wywołać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, niekorzystnych warunków atmosferycznych, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.
3) W takiej sytuacji, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.
2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwości zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyśpieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzają do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określają zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących ustawą.

17. Informacja o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
2. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 50.50Kb) 2012-07-17 15:11:36 596

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. nr 6 do siwz - przedmiary.rar (RAR, 1.64Mb) 2012-07-17 15:11:36 106
siwz.doc (DOC, 128.00Kb) 2012-07-17 15:11:36 136

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odp na zapytanie.doc (DOC, 24.50Kb) 2012-07-26 10:49:49 532
zmiana siwz rzezby.doc (DOC, 25.00Kb) 2012-07-26 10:49:34 680

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20 08 2012 14 03 26 zawiadomienie.doc (DOC, 33.00Kb) 2012-08-20 14:03:26 626

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisanie umowy.doc (DOC, 25.00Kb) 2012-09-18 12:55:57 521

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
17 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
17 lip 2012, godz. 15:11

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
20 sie 2012, godz. 14:02