Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. "Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej".

Widuchowa: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 28 września 2012 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.widuchowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Roboty budowlane 1. Roboty budowlane części strychowej: 1.1. Wymiana pokrycia dachowego. 1.1.1. Rozebranie pokrycia i obróbek; 1.1.2. Rozebranie elementów konstrukcji więźby; 1.1.3. Wzmocnienie więźby i stropu; 1.1.4. Ułożenie pokrycia dachowego wraz z obróbkami i orynnowaniem. 1.2. Izolacja termiczna dachu wraz z obudową g-k. 1.3. Roboty rozbiórkowe i murowe strychu. 1.4. Odciążenie i zabezpieczenie ppoż stropu pomiędzy I piętrem i adoptowanym poddaszem. 1.5. Strop nad piwnicą - przebicie otworów dla instalacji oddymiającej. 1.6. Roboty adaptacyjne strychu - ścianki działowe i tynki. 1.7. Podłogi i posadzki. 1.8. Schodołaz. 1.9. Zabezpieczenie istniejącej klatki schodowej. 1.10. Stolarka okienna i drzwiowa. 2. Roboty budowlane w części dobudówki: 2.1. Roboty rozbiórkowe; 2.2. Nadbudowa przybudówki; 2.2.1. Roboty murowe; 2.2.2. Roboty żelbetowe; 2.3. Pokrycie dachu przybudówki wraz z orynnowaniem i obróbkami. 2.4. Ścianki działowe. 2.5. Ocieplenie ścian zewnętrznych. 2.6. Stolarka okienna i drzwiowa. 2.7. Okładziny ścian i sufitów. 2.8. Podłogi i posadzki. 3. Roboty izolacyjne 4. Elewacja i roboty zewnętrzne B. Roboty sanitarne 1. Instalacja wodociągowa 2. Kanalizacja sanitarna 3. Instalacja grzewcza. 4. Klimatyzacja C. Roboty elektryczne. 1. Tablice rozdzielcze i WLZ. 2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 3. Instalacja dedykowana/zasilanie gniazd komputerowych 4. Instalacja odgromowa i połączeń 5. Badania i pomiary elektryczne. D. Instalacje teletechniczne - przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić obecnego konserwatora sieci) 1. Instalacja listew i rur instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych. 2. Instalacja sygnalizacji pożaru 3. Instalacja okablowania komputerowego 4. Instalacja bramofonowa UWAGA! Oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiał i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem równoważne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.43.10-7, 45.31.21.00-8, 45.31.20.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa konto nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 z dopiskiem: przetarg na Zachowanie, ochronę oraz poprawę stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Referacie Organizacyjnym w pok. nr 21. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Dowód wniesienia wadium, tj. kopie dokonania przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego albo dowód zdeponowania w kasie Zamawiającego dokumentów poświadczających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami także jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnienie warunku nie później niż na dzień składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy: 1) Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: a. termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowe), b. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ, c. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, d. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawanych przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. e. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, f. nastąpił brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii; g. zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, i. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, h. jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 3) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmiany redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczności przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasada równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 4) Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74 - 120 Widuchowa, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pok nr 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie remont urzedu.doc (DOC, 74.50Kb) 2012-09-28 14:00:05 579

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zal. nr 7do siwz.rar (RAR, 1.59Mb) 2012-09-28 14:00:43 209
zal. nr 9 do siwz.rar (RAR, 205.28Kb) 2012-09-28 14:00:43 214
siwz remont urzedu.doc (DOC, 230.50Kb) 2012-09-28 14:00:05 269

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
odp. do siwz.pdf (PDF, 268.65Kb) 2012-10-10 10:56:47 655

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie.jpg (JPG, 729.72Kb) 2012-10-16 13:11:50 639

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
umowa urzad.jpg (JPG, 642.40Kb) 2012-10-24 14:04:06 525

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
28 wrz 2012, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
28 wrz 2012, godz. 14:00