Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.


Gmina Widuchowa,
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel.fax./ 091/4167-255

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późniejszymi zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej:,

 1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego:

  • pełny zakres czynności nad realizacją robót budowlanych - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

  • stwierdzenie gotowości do odbioru;

  • dokonywanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i ostatecznego robót;

  • przekazywanie Zamawiającemu protokołów odbioru;

  • sprawdzanie i kontrolowanie rozliczeń przedkładanych przez Wykonawcę;

  • sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót;

  • kontrola zgodności wykonywanych robót z harmonogramem przyjętym przez Zamawiającego oraz umową;

  • niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową
   a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią;

  • niezwłoczne powiadamianie Inwestora o wszystkich robotach dodatkowych
   i zamiennych; nie przewidzianych umową; podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie;

  • niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;

  • sprawdzanie rozwiązań zamiennych,

  • koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,

  • udział w przeglądach technicznych - gwarancyjnych, które zostaną wyznaczone Wykonawcy robót (co najmniej 6 przeglądów technicznych),

  • udział w spotkaniach roboczych

  • ustalanie zakresu robót oraz sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne
   i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji, które zostaną przedłożone przez wykonawcę robót,

  • rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Projektanta,

  • występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie
   w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym
   z Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu stosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;

  • potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

  • kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktur Wykonawcy,

  • bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy,

  • podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie;

  • żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.),

  • wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego zgodnie z zakresem
   i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru;

  • nadzór nad obsługą geodezyjną,

  • sporządzanie dokumentacji z przeglądu gwarancyjnego obejmującą: wykaz usterek
   i wad, wskazanie przyczyn powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia, sporządzenie kalkulacji (kosztorysu) dot. powstałych usterek i wad,

  • sprawdzenie poprawności usunięcia usterek i wad wykrytych podczas odbioru jaki
   i podczas przeglądów gwarancyjnych,

  • sporządzenia protokołów ze spotkań,

  • złożenie skutecznego zawiadomienia o oddaniu inwestycji do użytkowania zgodnie
   z warunkami określonymi pozwoleniem na budowę.

CPV - 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

3. Termin wykonania zamówienia
do 31 sierpnia 2011 r. - koniec realizacji zadania oraz 36 miesięcy okresu gwarancji od dnia odbioru końcowego inwestycji.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonania zamówienia,
b) posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotowej działalności
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji finansowej i ekonomicznej
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
3. Nie są wykluczeni z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
4. Spełniają warunki SIWZ,
5. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu, które należy dostarczyć do oferty:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do SIWZ;
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3 do SIWZ.;
3. Dokumenty stwierdzające, że roczny przerób firmy oferenta w ostatnich trzech latach (2007, 2008, 2009) wyniósł co najmniej 100 000 zł.
4. Wykaz minimum 3 inwestycji, na których oferent w ciągu ostatnich 3 lat pełnił lub pełni funkcję inspektora nadzoru na roboty budowlane w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej) realizowanych ze środków Unii Europejskiej, WFOŚiGW lub NFOŚiGW. Do wykazu należy załączyć potwierdzenia lub referencje od poprzednich zamawiających- zał. nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ.. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót w specjalnościach
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);
7. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
8. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
9. Parafowany wzór umowy.
10. Dowód wpłaty wadium.
11. Podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ

6. Informacje na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset)
2. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do 21 lipca 2010 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Gryfinie O/Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003

7. Kryteria i sposób oceny ofert.
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryterium: 100 % - cena
3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną.

8. Miejsce i termin składania ofert
1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2010 r. do godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa Referat Organizacyjny pok. Nr 22.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2010 r. o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa - parter pok. Nr 12.

9. Termin związania z ofertą.
Termin związania z oferta wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej, zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej - nie dotyczy

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa zamówień publicznych.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie kanalizacja.doc (DOC, 50.00Kb) 2010-07-16 14:40:31 432

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przedmiar Robot do SIWZ 15.06.2010 r..XLS (XLS, 71.50Kb) 2010-07-16 14:41:12 96
SIWZ kanalizacja.doc (DOC, 176.00Kb) 2010-07-16 14:40:32 109

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAA A CZNIK NR 6 do SIWZ.doc (DOC, 58.00Kb) 2010-07-19 13:57:34 415
Zmiana.doc (DOC, 24.50Kb) 2010-07-19 13:57:19 396

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik nadzoru Krzywin.doc (DOC, 33.00Kb) 2010-07-30 08:56:43 415

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
podpisnie umowy nadzA r.doc (DOC, 24.50Kb) 2010-08-25 10:05:59 396

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
16 lip 2010

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
16 lip 2010, godz. 14:40

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
16 lip 2010, godz. 14:40