Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gmina Widuchowa ogłasza o zamiarze zawarcia umowy na świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami

Fn 271.7.2012

Widuchowa:

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO POLEGAJĄCYCH NA ZASTĘPSTWIE PROCESOWYM I DORADZTWIE W ZAKRESIE ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W POSTĘPOWANIU O ZWROT NADPŁATY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT), POPRZEDZONEGO KOMPLEKSOWĄ ANALIZĄ ZASADNOŚCI ROSZCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA PRZED ORGANAMI ORZEKAJĄCYMI I SĄDAMI

Numer ogłoszenia: 329726 - 2012; data zamieszczenia:

04.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120

Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4167255, faks 091 4167255 , strona

internetowa 091 4167255 wew. 34

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (vat),

poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Widuchowa (zwanej dalej Zamawiający)

usług polegających na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa

procesowego w związku postępowaniem o zwrot nadpłaconego podatku VAT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnieniem do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest konieczność zapewnienia zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego Gminy Widuchowa w sprawach zwrotu podatku VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Deloitte Legal, Pasternak i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. komandytowa, Al.

Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 17.46Kb) 2012-09-06 12:12:25 750

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Kubiak

Data wytworzenia:
04 wrz 2012

Osoba dodająca informacje

Monika Kubiak

Data publikacji:
04 wrz 2012, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Monika Kubiak

Data aktualizacji:
04 wrz 2012, godz. 12:58