Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018

OK.271.2.2017

Ogłoszenie nr 626258-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.
 

Gmina Widuchowa: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie   Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka  8 , 74-120   Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, , e-mail org@widuchowa.pl, , faks 914 167 255.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.widuchowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.widuchowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
http://bip.widuchowa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę sporządzona zgodnie opisem zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia można przesłać za pośrednictwem poczty polskiej lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku 2018 na trasie z domu do szkoły i z powrotem we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych tj. od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. z wyłączeniem przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych: przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich i innych dni wolnych od zajęć. 1) Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom całości lub części usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 2) Wykonywanie przewozów ma być realizowane w oparciu o utworzone linie komunikacyjne, w ramach przewozów regularnych. Połączenia komunikacyjne na określonej drodze z domu do szkoły lub ze szkoły do domu muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pkt. 12. 3) Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Widuchowej i Szkole Podstawowej w Krzywinie oraz dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach, a także dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Widuchowej i Punktu Przedszkolnego w Krzywinie. 4) Realizacja usługi nie wyłącza prawa wykonawcy do świadczenia usług transportowych wobec innych osób, jednakże wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub przedszkola. 5) Opiekunami dowożonych dzieci są pracownicy zamawiającego. Opiekunowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów w czasie wykonywania opieki. Wykonawca będzie zabierał opiekunów dowożonych uczniów z przystanku wskazanego przez Zamawiającego. 6) Wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w danym miesiącu na podstawie zakupu biletów miesięcznych i biletów jednorazowych, z uwzględnieniem uprawnień do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r. poz. 1138 ze zm.). 7) Pierwszy wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji – jeżeli została wydana, nr PESEL) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 20.12.2017 r., w pozostałych miesiącach wykazy uczniów będą przekazywane w terminie do 22 każdego miesiąca. 2. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 r. przedstawia Tabela 1 i Tabela 2: Tabela 1. Szkoła Podstawowa w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Bolkowice 5,3 16 Czarnówko 11,5 9 Dębogóra 5,4 36 Kłodowo 10,7 4 Krzywin 7,8 10 Lubicz 6,6 62 Lubiczyn 2,5 3 Marwice 8,8 23 Ognica 9 43 Pacholęta 9,1 10 Polesiny 13,8 1 Rynica 10,1 14 Widuchowa-Stacja 4,2 10 Wilcze 12,2 1 Żarczyn 14,4 10 Żelechowo 15,4 5 RAZEM X 257 Tabela 2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3 5 Polesiny 11,2 3 Wilcze 4,4 2 Żarczyn 6,6 32 Żelechowo 8 30 Razem x 72 Łącznie uczniów dowożonych: 329 3. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów miesięcznych w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 r. przedstawia Tabela 3 i Tabela 4: Tabela 3. Szkoła Podstawowa w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Bolkowice 5,3 16 Czarnówko 11,5 9 Dębogóra 5,4 34 Kłodowo 10,7 1 Krzywin 7,8 7 Lubicz 6,6 65 Lubiczyn 2,5 3 Marwice 8,8 22 Ognica 9 47 Pacholęta 9,1 9 Polesiny 13,8 0 Rynica 10,1 13 Widuchowa-Stacja 4,2 9 Wilcze 12,2 0 Żarczyn 14,4 4 Żelechowo 15,4 3 RAZEM X 242 Tabela 4. Szkoła Podstawowa w Krzywinie Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3 6 Polesiny 11,2 3 Wilcze 4,4 2 Żarczyn 6,6 38 Żelechowo 8 33 Razem x 82 Łącznie uczniów dowożonych: 324 4. Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów jednorazowych w okresie od 02 stycznia do 22 czerwca 2018 r. przedstawia Tabela 5 i Tabela 6: Tabela 5. Gminne Przedszkole w Widuchowej Miejscowość przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* liczba dowożonych dzieci Czarnówko 11,5 2 Bolkowice 5,3 1 Dębogóra 5,4 4 Kłodowo 10,7 1 Krzywin 7,8 3 Lubicz 6,6 12 Lubiczyn 2,5 1 Marwice 8,8 1 Ognica 9 13 Rynica 10,1 3 Widuchowa-Stacja 4,2 1 Żarczyn 14,4 1 Wilcze 12,2 1 Żelechowo 15,4 2 Razem x 46 Tabela 6. Punkt Przedszkolny w Krzywinie przybliżona odległość od miejscowości do szkoły* Miejscowość liczba dowożonych dzieci Kłodowo 3 1 Wilcze 4,4 1 Żarczyn 6,6 7 Żelechowo 8 11 Razem x 20 Łącznie uczniów dowożonych: 66 5.Liczbę dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów na podstawie biletów jednorazowych w okresie od 03 września do 31 grudnia 2018 r. ustala się szacunkowo: Gminne Przedszkole w Widuchowej - 46, Punkt Przedszkolny w Krzywinie - 20. Szczegółowy wykaz dzieci z podziałem na miejscowości zostanie sporządzony po zakończeniu rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Widuchowej i Punktu Przedszkolnego w Krzywinie, o czym zamawiający poinformuje wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową. O każdej zmianie zamawiający poinformuje wykonawcę w formie pisemnej, poprzez faks lub e-mail. 7. Za dodatkową liczbę biletów miesięcznych lub jednorazowych zamawiający zapłaci wykonawcy cenę wskazaną w ofercie. 8. Dowożenie dzieci winno być realizowane pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz szczególnie w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. Muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 9. Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu. 10. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, który stanowi załącznik nr 9. 11. Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający wprowadzając zmiany ma, przede wszystkim, na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowożenia. 12. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od wykonawcy odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi w przypadku: a) odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, b) zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, c) czasowej zmiany organizacji ruchu, d) niekorzystnych warunków atmosferycznych, e) innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. 13. W razie konieczności zmiany trasy przewozu lub harmonogramu dowozów, strony są zobowiązane do pisemnego powiadomienia w terminie co najmniej 2 dni przed planowaną zmianą. Zmiana harmonogramu nie może powodować pogorszenia dowozu uczniów do szkół 14. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.). 15. Kierowcy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. 16. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodu rejestracyjnego potwierdzającego stan techniczny pojazdu), a w przypadku gdy wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający do dysponowania tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 17. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji umowy, w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 zł. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji umowy na każdym etapie w zakresie terminowości, bezpieczeństwa i warunków wykonywania przewozów. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 19. Wykonawca może na własny koszt przeprowadzić wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że: • posiada Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r. Nr, poz. 1907 ze zm.) - • certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r. Nr, poz. 1907 ze zm.) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi główne. Za jedną usługę główną zamawiający uzna dowozy uczniów do szkół lub przewozy regularne z których każda była wykonywana przez okres co najmniej 8 miesięcy z podaniem ich wartości oraz dat, miejsc wykonania i adresu zamawiającego. b) dysponuje lub będzie dysponować czterema autobusami (minimum 50 miejsc siedzących każdy, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczonymi do realizacji przewozów szkolnych spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, poz. 858). Autobusy muszą być wyposażone w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu wewnątrz pojazdu z co najmniej 2 kamer, które swoim zasięgiem będą obejmowały wnętrze pojazdu. Obrazy z kamer muszą być przechowywanie przez okres co najmniej 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. c) Dysponuje czterema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. D) wraz z udokumentowaniem ich doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) posiada Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem., b) Posiada certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wg załącznika nr 5 oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 6. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. f) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP   III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1) formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1, siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godziny 9.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Widuchowa Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Widuchowa 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji – Gminy Widuchowa) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 6 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jeżeli nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie pomyłki (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy). Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena biletu miesięcznego 80,00
Cena biletu jednorazowego 10,00
Czas podstawienia autobusu zastepczego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:   Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:   Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:   IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie dowozy.pdf (PDF, 158.62Kb) 2017-12-01 21:12:39 315

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
modyfikacja siwz.pdf (PDF, 249.24Kb) 2017-12-05 12:16:10 227

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert korekta.pdf (PDF, 515.49Kb) 2017-12-20 12:59:59 251
informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 329.91Kb) 2017-12-12 10:09:32 253

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dowozy 2018.pdf (PDF, 800.87Kb) 2017-12-22 15:53:37 265

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Udzielenie zamówienia dowozy 2018.pdf (PDF, 95.35Kb) 2018-01-16 09:31:36 266

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
01 gru 2017

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
01 gru 2017, godz. 21:12

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
01 gru 2017, godz. 21:12