Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku.

Ogłoszenie nr 569935-N-2020

Gmina Widuchowa:
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, krajowy numer identyfikacyjny 54646600000000, ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób: Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do
25 czerwca 2021 roku.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych oraz przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w oparciu o linię regularną specjalną - od 01 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku w następującym zakresie: Zadanie nr 1 - dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Widuchowa, realizowany w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w roku szkolnym 2020/2021 na trasie z domu do szkoły i z powrotem, we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych tj. od dnia 01 września 2020 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku z wyłączeniem przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych: przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich i innych dni wolnych od Zadanie 2 - dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z miejsca ich zamieszkania do wskazanych placówek położonych poza gminą Widuchowa w oparciu o linię regularną specjalną w roku szkolnym 2020/2021 na poszczególnych trasach: I TRASA: Żarczyn - Krzywin - Widuchowa - Dębogóra - Nowe Czarnowo - Gryfino - Szczecin. Dowóz uczniów realizowany jest do placówek: - Przedszkole Nr 4 w Gryfinie, ul. Kościuszki 17, - Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, - Dzienny Ośrodek Edukacyjno-Terapeutyczny w Szczecinie, ul. Tkacka 55, Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 „Chatka Puchatka” ul. Malczewskiego 23 w Szczecinie. Szacowana liczba km do przejechania dziennie ok. 68 km w jedną stronę. II TRASA: Widuchowa - Krzywin - Chojna Dowóz uczniów realizowany jest do placówki: - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 . Szacowana liczba km do przejechania dziennie ok. 23 km w jedną stronę.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2019-09-02 lub zakończenia: 2020-06-26

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-09-01 2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe:
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum dwie usługi w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na liniach regularnych, z których każda była wykonywane przez okres co najmniej 10 miesięcy na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), posiada zdolność kredytową nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz posiada ważne zezwolenia dla transportu osób i osób niepełnosprawnych w transporcie drogowym lub inny równoważny temu dokument. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedłoży rekomendacje w zakresie przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na liniach regularnych z podaniem ich wartości oraz datą i miejscem wykonania, adresu zamawiającego, informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę brutto minimum: 350 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert, oryginał lub kopie polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz oryginał lub kopie poświadczonej za zgodność z oryginałem zezwoleń dla transportu osób i osób niepełnosprawnych w transporcie drogowym lub inny równoważny temu dokument. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem w wykonaniu/wykonywaniu dwóch ww. usług musi legitymować się jeden z wykonawców; nie dopuszcza się sumowania doświadczenia w ramach oferty wspólnej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują minimum dwoma autobusami wyposażonymi w minimum 37 miejsc każdy oraz minimum dwoma autobusami wyposażonymi w minimum 50 miejsc każdy. Każdy autobus będzie wyposażony w pasy bezpieczeństwa na każdym siedzeniu, sprawną klimatyzację oraz ogrzewanie pracujące niezależnie od pracy silnika, będzie posiadał aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, ubezpieczenie NNW przewożonych osób oraz aktualny przegląd techniczny, będzie przeznaczony do realizacji przewozów szkolnych oraz będzie spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Autobusy muszą być wyposażone w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu wewnątrz pojazdu z co najmniej 2 kamer, które swoim zasięgiem będą obejmowały wnętrze pojazdu. Obrazy z kamer muszą być przechowywanie przez okres co najmniej 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku, w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ponadto dysponują minimum 1 pojazdem (busem) posiadającym minimum 9 miejsc, przystosowanym homologacyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonym w sprawną klimatyzację w części pasażer i kierowca, oznakowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, ubezpieczenie NNW przewożonych osób i aktualny przegląd techniczny pojazdu. Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży odpis dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z odpisem polisy OC i NNW oraz odpisem świadectwa homologacji w zakresie przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, a także umożliwi zamawiającemu dokonanie oględzin pojazdów. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców. W przypadku ofert wspólnych wykonawcy wykazują łącznie dysponowanie ww. pojazdami. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują albo będą dysponować minimum czterema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz minimum jednym kategorii B. Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców. W przypadku ofert wspólnych wykonawcy wykazują łącznie dysponowanie ww. osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się: oświadczenie wykonawcy co do spełnienia na rzecz zamawiającego określonego w niniejszej siwz świadczenia, w zadeklarowany sposób i za oferowaną cenę, składane na formularzu oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.). Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. Składając oferty wykonawcy akceptują wzór umowy, będący załącznikiem nr 1 do siwz. Zamawiający przekazuje wzór formularza ofertowego do wykorzystania przez wykonawców. Wykonawcy mogą go nie wykorzystać i sporządzić ofertę na własnym formularzu pod warunkiem, że jego treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez zamawiającego w siwz oraz warunkom określonym w ustawie pzp. Oferty i oświadczenia muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wspólnie z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej i ewentualne dowody na brak zakłócenia konkurencji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) jednak nie później niż do godziny 15. 00 na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Widuchowa Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Widuchowa 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo = kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, poz. 836).

3. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji - Gminy Widuchowa) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 6 bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

4. Wadium wniesione pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 2).

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofertkatalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena biletu miesięcznego

60,00

Cena biletu jednorazowego

10,00

Cena za jeden dzień dowozu

10,00

Czas podstawienia autobusu/busa zastępczego

10,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie personelu wykonawcy. Może się ona odbyć na pisemny wniosek wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w Rozdziale VII ust. 5 niniejszej siwz. 2.W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. 3.Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-14, godzina: 09:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-09-12 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.pdf (PDF, 473.26Kb) 2020-08-05 10:08:06 94

SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert dowozy.pdf (PDF, 524.24Kb) 2020-08-14 14:54:25 126

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postępowania dowozy.pdf (PDF, 61.58Kb) 2020-08-21 10:22:03 123

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
05 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 sie 2020, godz. 09:34

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
21 sie 2020, godz. 10:22