Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa

Widuchowa, dnia 14.01.2019r.

ISR.271.1.2019

Ogłoszenie nr 503059-N-2019 z dnia 2019-01-14 r.

Gmina Widuchowa: Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa, krajowy numer identyfikacyjny 54646600000, ul. Grunwaldzka 8 , 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 167 255, e-mail org@widuchowa.pl, faks 914 167 255.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.widuchowa.pl/zamowienia
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.widuchowa.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.widuchowa.pl/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.widuchowa.pl/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, sekretariat pok. nr 11


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa
Numer referencyjny: ISR.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowości Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Rozwoju małej Infrastruktury Sportowo - Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2018

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262300-4

45111213-4

45233250-6

45111291-6

45212221-1

37410000-5

77310000-6

45233340-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-14

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-06-14


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednego zadania inwestycyjnego, w zakres którego wchodziła budowa co najmniej 5 stref aktywności obejmujących swym zakresem montaż elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie strefy relaksu, niezależnie od tego na ile części wykonawca składa ofertę. O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niezależnie od tego na ile części wykonawca składa ofertę. Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca obowiązki kierownika budowy posiadała co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, musi on udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to musi zostać dołączone w oryginale do oferty wykonawcy. Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wspólnie z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej i ewentualne dowody na brak zakłócenia konkurencji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia nie powodującej zmiany wynagrodzenia, realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym. 2. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi okoliczność leżąca po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę, 2) wystąpi konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych i zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi, 3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w sposób przewidziany w dokumentacji technicznej, 4) wystąpienie siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonanie w części lub całości przedmiotu umowy, 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 3. Wydłużenie czasu trwania umowy, w przypadkach wskazanych w ust. 2 będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. O takiej okoliczności kierownik budowy pisemnie powiadomi zamawiającego. 4. Przewiduje się zmianę polegającą na zmianie sposobu spełnienia świadczenia w tym: 1) zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): a) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 2) zmiany wskazane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. 4. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 i 4 będzie protokół konieczności zatwierdzony przez zamawiającego i wykonawcę i zawarty aneks do umowy. 5. Zmiana osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi w trakcie budowy może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania prawa budowlanego. 6. Przewiduje się zmianę dotyczącą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez wykonawcę zamówienia podstawowego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się one niezbędne i jednocześnie zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 7. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e pzp. 8. Zmiany do umowy może inicjować zarówno zamawiający jak i wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wspólnie z innym wykonawcą, który złożył ofertę częściową w postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie i ewentualne dowody składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Otwarta Strefa Aktywności w Lubiczu – wariant podstawowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części I jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego OSA w miejscowości Lubicz. Otwarta Strefa Aktywności w Lubiczu – wariant podstawowy obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło+odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefy relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia. Powierzchnia objęta obszarem opracowania 356,98 m2. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni bezpiecznej – żwirowej i osadzenie obrzeży wokół projektowanej nawierzchni, wykonanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury – koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych i stolika do gier towarzyskich oraz nasadzenia zieleni niskiej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 27410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rekojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Otwarta Strefa Aktywności w Czarnówku – wariant podstawowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części II jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego OSA w miejscowości Czarnówek. Otwarta Strefa Aktywności w Czarnówku – wariant podstawowy obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło+odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefy relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia. Powierzchnia objęta obszarem opracowania 285,10 m2. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni bezpiecznej – żwirowej i osadzenie obrzeży wokół projektowanej nawierzchni, wykonanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury – koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych i stolika do gier towarzyskich oraz nasadzenia zieleni niskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rekojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Otwarta Strefa Aktywności w Marwicach – wariant podstawowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części III jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego OSA w miejscowości Marwice. Otwarta Strefa Aktywności w Marwicach – wariant podstawowy obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło+odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefy relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia. Powierzchnia objęta obszarem opracowania 329,30 m2. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni bezpiecznej – żwirowej i osadzenie obrzeży wokół projektowanej nawierzchni, wykonanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury – koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych i stolika do gier towarzyskich oraz nasadzenia zieleni niskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Otwarta Strefa Aktywności w Żarczynie – wariant podstawowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części IV jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego OSA w miejscowości Żarczyn. Otwarta Strefa Aktywności w Żarczynie – wariant podstawowy obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło+odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefy relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia. Powierzchnia objęta obszarem opracowania 210,58 m2. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni bezpiecznej – żwirowej i osadzenie obrzeży wokół projektowanej nawierzchni, wykonanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury – koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych i stolika do gier towarzyskich oraz nasadzenia zieleni niskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rekojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

Otwarta Strefa Aktywności w Widuchowej – wariant rozszerzony

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części V jest budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego OSA w miejscowości Widuchowa. Otwarta Strefa Aktywności w Widuchowej – wariant rozszerzony obejmuje budowę siłowni plenerowej składającej się z 9 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło+odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz, platforma do balansowania, czworokąt sprawnościowy, zestaw sprawnościowy Mały skaut oraz strefy relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia. Powierzchnia objęta obszarem opracowania 657,00 m2. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni bezpiecznej – żwirowej i osadzenie obrzeży wokół projektowanej nawierzchni, wykonanie nawierzchni utwardzonej, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej architektury – koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych i stolika do gier towarzyskich oraz nasadzenia zieleni niskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45262300-4, 45111213-4, 45233250-6, 45111291-4, 45212221-1, 37410000-5, 77310000-6, 45233340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji i rekojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogłoszenie o zamówieiniu osy.pdf (PDF, 590.15Kb) 2019-01-14 16:04:13 233

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pytania i odpowiedzi 1 osa 2019.pdf (PDF, 602.93Kb) 2019-01-23 08:14:38 176
pytania i odpowiedzi 2 osa 2019.pdf (PDF, 277.69Kb) 2019-01-25 14:42:10 133

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert 30.01.2019.pdf (PDF, 1.06Mb) 2019-01-30 14:25:13 251

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja o unieważnieniu cz. 1, 4, 5.pdf (PDF, 222.42Kb) 2019-03-11 09:47:28 145
zawiadomienie o wyborze oferty osa.pdf (PDF, 1.03Mb) 2019-02-19 11:56:08 216

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Sobczyński

Data wytworzenia:
14 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Piotr Sobczyński

Data publikacji:
14 sty 2019, godz. 16:04

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sobczyński

Data aktualizacji:
14 sty 2019, godz. 16:04