Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 58/2019 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 58/2019
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm. z 2018 r. poz. 1496, poz. 1693, z 2019 r. poz. 492) oraz § 1 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XX/2002/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień do określenia wysokości opłat komunalnych, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Widuchowa w kwocie netto:
1) za korzystanie z cmentarzy komunalnych:
a) „Za miejsce na cmentarzu komunalnym” raz na 20 lat:
- pod grób ziemny dziecięcy do 10 lat - 160 zł,
- pod grób ziemny dziecięcy murowany do 10 lat -350 zł,
- pod grób ziemny jednoosobowy - 285 zł,
- pod grób ziemny rodzinny dwuosobowy - 400 zł,
- pod grób ziemny głębinowy dwuosobowy - 385 zł,
- pod grób ziemny głębinowy czteroosobowy - 700 zł,
- pod grób murowany jednoosobowy - 600 zł,
- pod grób ziemny urnowy - 200 zł,
- opłata za pogłębienie grobu - 100 zł,
- opłata rezerwacyjna - w zależności od rodzaju grobu (opłaty jak wyżej);

b) „Za miejsce na cmentarzu komunalnym” raz na 99 lat:
- pod grób murowany dwuosobowy - 1500 zł,
- pod grób murowany czteroosobowy - 2800 zł,
- pod grób murowany powyżej czterech osób - 4000 zł;

c) Pozostałe opłaty:
- Opłata administracyjno-techniczna (w przypadku gdy miejsce jest opłacone pobierana przy pochowku, dochówku i ekshumacji) - 100 zł,
- za umieszczenie zwłok na cmentarzu komunalnym - 250 zł,
- za najem kaplicy za każdą rozpoczętą dobę - 173 zł.

§ 2. Opłaty z § 1. zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 314/2013 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58/2019
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Konieczność zmian w cenniku została podyktowana dostosowaniem usług do preferencji osób dokonujących pochówków, a także wzrostem cen wywozu i utylizacji odpadów, materiałów, usług obcych oraz dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem nowych miejsc pochówku m. in.: wyrównanie terenu, wycinka drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych, karczowanie krzewów.
Stosowanie obecnej stawki opłat za korzystanie z  cmentarzy komunalnych  i przychody z tego tytułu nie pozwalają na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem obiektów i urządzeń cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
01 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
01 lip 2019, godz. 12:17

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
01 lip 2019, godz. 12:17