Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zapytanie ofertowe- Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa oraz Strategia Odnowy Miejscowości na lata 2020-2030

ISR.721.7.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Widuchowa zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę opracowania Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa oraz Strategii Odnowy Miejscowości na lata 2020-2030.

1. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa
tel./fax (091) 41-67-255, 41-67-281
org@widuchowa.pl 

2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

  Wójt Gminy Widuchowa

  ul. Grunwaldzka8

  74-120 Widuchowa

  telefon: 91 41 67 255

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Urząd Gminy Widuchowa

  ul. Grunwaldzka8

  74-120 Widuchowa

  telefon: 91 41 67 255

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. B, c oraz e RODO w celu prawidłowego przetwarzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.

 4. Podanie przez Panią/Pana dany osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pana zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w ppkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  a) pracownicy merytoryczni,

  b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

  c) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne,

  d) podmioty świadczący obsługę prawną,

  e) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki,

  f) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

  g) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodne z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązujące.

 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

 8. Posiada Pani/Pan:

  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. Nie przysługuje Pani/Panu:

  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 

3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie;

1.Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030.

2.Planów odnowy miejscowości: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Krzywin, Lubicz, Marwice, Ognica, Pacholęta, Polesiny, Rynica, Widuchowa, Żarczyn, Żelechowo na lata 2020-2030.

4.MINIMALNY ZAKRES STRATEGII ROZWOJU GMINY:

1. Istota planowania przestrzennego .

2. Położenie i warunki demograficznego.

3. Infrastruktura społeczna.

4. Podmioty gospodarcze i rolnictwo.

5. Finanse samorządu.

6. Infrastruktura techniczna.

7. Analiza SWOT.

7.1. Założenia metodologiczne.

7.2. Analiza poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego.

a. finanse gminy,

b. infrastruktura i ochrona środowiska,

c. rozwój gospodarczy,

d. strefa społeczna.

8. Cele strategiczne gminy Widuchowa.

8.1. Hierarchiczny układ strategii,

8.2. Wizja i misja Gminy Widuchowa,

8.3. Cele strategiczne gminy Widuchowa,

8.4. Struktura logiczna Strategii Gminy Widuchowa na lata 2020-2030.

9. Realizacja i monitoring celów poszczególnych Strategii.

10. Wdrażanie i monitorowanie Strategii.

5.MINIMALNY ZAKRES STRATEGII ODNOWY MIEJSCOWOŚCI:

1. Ogólna charakterystyka miejscowości:

1.1. Położenie.

1.2.Historia i teraźniejszość.

2. Analiza zasobów miejscowości:

2.1. Inwentaryzacja zasobów społecznych,

a. ludność,

b. szkolnictwo,

c. obsługa ludności,

d. kultura, sport, turystyka i rekreacja,

e. rolnictwo.

3. Inwentaryzacja zasobów infrastruktury :

3.1. drogi,

3.2. gazyfikacja,

3.3 wodociągi, kanalizacja, odpady,

3.4. telefonizacja,

3.5. ciepło,

3.6. energetyka.

4. Analiza SWOT.

5. Wizja rozwoju miejscowości .

6. Planowanie długoterminowe.

6.1. poprawa wizerunku wsi,

6.2. rozwój infrastruktury na terenie wsi,

6.3.rozwój świadomości społeczeństwa w tworzeniu lokalnych warunków tworzenia gospodarki rynkowej,

6.4. restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa,

6.5. poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego,

6.6. podniesienie jakości kapitału ludzkiego wśród młodzieży i dorosłych,

6.7. wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji,

6.8. rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym i regionalnym,

6.9. wykorzystanie bliskości Szczecina oraz granicy państwa w celu rozwoju gospodarczego i promocji regionu ,

6.10. utrzymanie i wzmocnienie tożsamości życia wiejskiego.

7. Arkusz planowania krótkoterminowego.

8. Odpis planowanych przedsięwzięć- wizja odnowy wsi.

9. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami wyższego rzędu.

6. ZADANIEM WYKONAWCY JEST:

1. Opracowanie dokumentów, o których mowa w pkt 3, które powinny być spójne z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi Gminy Widuchowa i powinny uwzględniać ich bieżące aktualizacje.

2.Organizacja spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi.

3.Przygotowanie ankiet i umieszczenie ich na stronie internetowej gminy.

4. Promocja działań związanych ze Strategią Rozwoju Gminy.

Zaleca się umieścić ofertę w zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa

Oferta: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030 oraz Strategii Odnowy Miejscowości na lata 2020-2030nie otwierać przed dniem

30 października 2019 r. godz. 13:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.

W ofercie należy podać łączną kwotę netto i brutto wszystkich kosztów ich realizacji.

Termin składania ofert upływa dnia 30 października 2019 r. do godz. 13:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. KRYTERIUM WYBORU.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”, tj. wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja wybor najkorzystniejszej oferty strategia.pdf (PDF, 240.21Kb) 2019-11-25 13:57:59 320
zapytanie ofertowe strategia i pom.pdf (PDF, 1.49Mb) 2019-10-23 14:19:05 182
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Waszak

Data wytworzenia:
23 paź 2019

Osoba dodająca informacje

Marta Waszak

Data publikacji:
23 paź 2019, godz. 07:34

Osoba aktualizująca informacje

Marta Waszak

Data aktualizacji:
25 lis 2019, godz. 13:57