Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXIV/259/2009 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


UCHWAŁA Nr XXIV/259/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 czerwca 2009 roku

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/315/2006 Rady Gminy Widuchowa z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/259/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/315/2006 z dnia 6 września 2006 r. udzielono osobom fizycznym, bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Uchwała ta podjęta została w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości upoważniającym Radę do udzielenia bonifikat. Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, która między innymi zmieniła podstawę prawną upoważniającą Radę do udzielania bonifikat jak również wprowadziła możliwość przyznania 90% bonifikaty wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu określonych warunków ustawowych. Wobec powyższego uchwała Nr XXXV/315/2006 z dnia 6 września 2006 r. podjęta na podstawie nieobowiązującej, po dokonanej zmianie ustawy, podstawie prawnej winna być uchylona. Bonifikata w wysokości 90% udzielana jest dla osoby fizycznej, której dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Wynagrodzenie w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku 2008 ustalone zostało na poziomie 2666,77 zł na osobę. Jego wysokość wskazuje, iż bonifikata będzie mogła być przyznawana dla większości osób o nią wnioskujących. W tej sytuacji ustalanie bonifikat w niższej wysokości jest bezzasadne.Ze względu na wyżej wymienione okoliczności uchylenie uchwały jest uzasadnione.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lip 2009, godz. 08:41

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lip 2009, godz. 08:41