Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXIV/257/2009 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXIV/257/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Widuchowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615) § 77 otrzymuje brzmienie:
„§ 77.1 Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady a pozostałe czynności wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub sekretarz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynagrodzenie Wójta Gminy ustala Rada Gminy w drodze uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/257/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Projekt uchwały ma na celu dostosowanie Statutu do nowych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
26 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
08 lip 2009, godz. 08:39

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
08 lip 2009, godz. 08:39