Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXII/245/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XXII/245/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 52, poz.420)oraz art.5 ust.1, art.6 ust 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(z 2006r.Dz.U. Nr 121, poz.844, Nr 220,poz.1601, Nr 225,poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz.585,Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463, z 2009r. Nr 56, poz.458) i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60, Nr 85,poz.727, Nr 86, poz.732, Nr 143,poz.1199, z 2006r. Nr 66, poz.104, poz.108, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635 z 2007r.Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.818, Nr 195, poz.1414,Nr 225, poz.1671, z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz.888,Nr 192, poz.1378, Nr 180, poz.1109,Nr 209, poz.1316,poz.1318, poz.1320, z 2009r. Nr 18,poz.97, Nr 44, poz.362, Nr 57, poz.466) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/187/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości, w § 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„ 4) grunty i budynki przeznaczone do publicznego wykorzystywania na cele sportu i rekreacji nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/245/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy posiada uprawnienia do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 maj 2009, godz. 07:52

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
05 maj 2009, godz. 07:52