Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXII/243/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.


 

UCHWAŁA Nr XXII/243/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr 138 , poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 , poz.420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXI/225/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/243/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2007 r. Nr 68, poz.449 z późniejszymi zmianami) w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy.
Jak wynika z postanowień art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego między innymi w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zmiany Uchwały Nr XXI/225/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie tworzenia jednostek pomocniczych - sołectw na terenie gminy Widuchowa.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
28 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
05 maj 2009, godz. 07:51

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
13 kwi 2010, godz. 08:11