Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr VIII/65/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej.


UCHWAŁA Nr VIII/65/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

* 1. 1. Świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Widuchowej, zwane dalej przedszkolem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w godzinach od 8.15 do 13.15.

* 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki, wykraczające poza 5 godzinny czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są odpłatnie.
2. Świadczenia odpłatne obejmują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, a w szczególności:
1) zajęcia w zakresie:
a) adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,
b) rozwijania zdolności twórczych,
c) wspierania indywidualnego rozwoju i zainteresowań;
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
3) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka;
4) zajęcia przygotowujące do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych i artystycznych;
5) zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole w budynku i poza nim, oraz w czasie wypoczynku dzieci;
6) zajęcia umożliwiające realizowanie innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego (język obcy, rytmika).
* 3.  1. Ustala się następujące opłaty dzienne za świadczenie usług w czasie przebywania dziecka w przedszkolu w wymiarze:
1) powyżej 5 godzin do 6 godzin: 0,36% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2) powyżej 6 godzin do 7 godzin: 0,47% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) powyżej 7 godzin do 8 godzin: 0,54% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
4) powyżej 8 godzin: 0,58% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki dziennej, o której mowa w ust. 1, oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

* 4. Szczegółowy zakres udzielonych świadczeń, o których mowa w * 2, oraz odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Gminnym Przedszkolem w Widuchowej a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

* 5. Opłata, o której mowa w * 3, nie obejmuje opłaty za wyżywienie.

§ 6. W przypadku przedłużonego pobytu dziecka w przedszkolu, poza wymiarem czasu określonym w umowie, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu jest naliczana wg stawek określonych w § 3.

* 7. Traci moc Uchwała Nr XXVII/291/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej.

* 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/65/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 17 czerwca 2011 r.

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) wprowadzono zmiany, które określają między innymi, że „przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;”.
Doprecyzowano zatem realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
W Gminnym Przedszkolu w Widuchowej opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole określa Uchwała Nr XXVII/291/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Widuchowej. Podstawowym elementem uwzględnionym przy kalkulowaniu wysokości opłat były koszty utrzymania pionu żywieniowego.
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, dotychczasowe uchwały organu prowadzącego, zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika także z wydanych w ostatnim okresie wyroków sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, w których ustalono między innymi, że opłaty za dodatkowe świadczenia przedszkoli mają charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie do nich ma zasada ekwiwalentności. Opłata taka powinna pozostawać w relacji do kosztów świadczenia tych usług. Pobieranie opłat od rodziców, w przypadku nieobecności dzieci narusza zasadę ekwiwalentności. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola, a kryterium zróżnicowania powinien być fakt skorzystania lub nieskorzystania przez dziecko ze świadczeń.
W projekcie uchwały sprecyzowano zakres świadczeń, które przekraczają pięciogodzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Świadczenia odpłatne obejmują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, a w szczególności realizowane zajęcia w zakresie adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym, rozwijania zdolności twórczych, wspierania indywidualnego rozwoju i zainteresowań, gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka, zajęcia przygotowujące do udziału w przedszkolnych i środowiskowych imprezach okolicznościowych i artystycznych, zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i nadzoru w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole w budynku i poza nim, oraz w czasie wypoczynku dzieci, zajęcia umożliwiające realizowanie innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego (język angielski, rytmika).
Proponuje się wprowadzenie opłaty za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola powyżej 5 godzin dziennie, tj. w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustalonym przez organ prowadzący w godzinach od 8.15 do 13.15.
Opłata miesięczna obliczana będzie na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatnych świadczeń i dni faktycznej obecności. Naliczanie opłat za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu, po zrealizowaniu zajęć (według dotychczasowych zasad obowiązywała opłata stała) praktycznie powodują, że przeciętna opłata miesięczna za całodzienny pobyt w przedszkolu nie ulegnie zwiększeniu. Zakłada się, że obecność dziecka w przedszkolu wynosi przeciętnie 75 %. W związku z wprowadzeniem nowych zasad odpłatności za przedszkola przewiduje się, że opłata za cały miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu (średnio 21 dni) w wymiarze do 6 godzin będzie wynosiła około 105 zł, przy 7 godzinach - 136,50 zł, przy 8 godzinach 157,50 zł, a przy 9 godzinach 168,00 zł. Przy takich założeniach dochody przedszkola ustalone by były na dotychczasowym poziomie. Jeżeli jednak rodzice będą korzystać z pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach bezpłatnych lub mniej płatnych, dochody przedszkoli radykalnie się zmniejszą i gmina będzie zmuszona do zwiększenia środków na funkcjonowanie przedszkola. Z uwagi na istotne zmiany w opłatach za przedszkole ocena poziomu dochodów wynikających z tego tytułu będzie możliwa po kilku miesiącach funkcjonowania opłat na nowych zasadach.
Zakres świadczeń udzielanych odpłatnie przez przedszkola oraz ilość godzin pobytu w przedszkolu deklarowaną przez rodziców dziecka, terminy wnoszenia opłat oraz formę płatności określi umowa cywilnoprawna zawarta między Gminnym Przedszkolem w Widuchowej a rodzicem/opiekunem dziecka.
Z opłat za świadczenie udzielane przez przedszkole, zostały wyłączone opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Do opłat za wyżywienie w przedszkolu stosuje się odpowiednio art. 67a ustawy o systemie oświaty dotyczący korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Warunki korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Gralak

Data wytworzenia:
27 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Gralak

Data publikacji:
27 cze 2011, godz. 09:16

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Gralak

Data aktualizacji:
27 cze 2011, godz. 09:16