Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Widuchowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działkach ewidencyjnych nr 16/1, 32, 33, 34, 35, 36/6, 42, obręb Lubicz, gm. Widuchowa”

OŚ.6220.10.5.2023.LR

Widuchowa, 16 lutego 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Solar SGE II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Katarzyna Tillack, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działkach ewidencyjnych nr 16/1, 32, 33, 34, 35, 36/6, 42, obręb Lubicz, gm. Widuchowa”

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działkach ewidencyjnych nr 16/1, 32, 33, 34, 35, 36/6, 42, obręb Lubicz, gm. Widuchowa”

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie,

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 1. Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Teren budowy wyposażyć w sorbenty pochłaniające ewentualne substancje ropopochodne;
 2. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godz. 6.00 – 22.00;
 3. Zabezpieczyć prowadzone wykopy przed wpadaniem do nich zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia w wykopach, przenieść je w dogodne siedliska, poza miejsce realizacji inwestycji;
 4. Planowane ogrodzenie wokół terenu przedsięwzięcia należy wykonać w taki sposób, aby umożliwić migrację małych zwierząt przez teren zajęty pod instalację, pozostawiając przerwę o wysokości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem a gruntem; krawędzie ogrodzenia nie mogą posiadać ostrych zakończeń;
 5. Do obsiewania powierzchni wykorzystać gatunki rodzime roślin zielnych,
  z uwzględnieniem gatunków roślin miododajnych;
 6. W przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem zasiedlenia przez ptaki i herpetofaunę oraz potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Wykaszanie należy rozpoczynać od środkowej i prowadzić
  w kierunku zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej;
 7. Na etapie eksploatacji nie stosować elektronicznego systemu płoszenia zwierząt. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz w jej uzupełnieniu.
 8. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracji wodnych:
 1. prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować urządzenia. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody.
 2. zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zmianami) zakazuje się: niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. W przypadku ich uszkodzenia inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń.
 3. zgodnie z art. 234 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, właściciel gruntu nie może między innymi: zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 4. w przypadku kolizji prac inwestycyjnych z urządzeniami melioracji wodnych należy je przebudować z zachowaniem dotychczasowych kierunków spływu.
 5. w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych (w tym odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 1. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.
 1. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

Pani Katarzyna Tillack, pełnomocnik Solar SGE II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, wnioskiem z dnia 20 listopada 2023 r. (data wpływu 21 listopada 2023 r.) zwróciła się do Wójta Gminy Widuchowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Widuchowa, pismem z dnia 28 listopada 2023 r., wezwał Stronę do uzupełnienia złożonego wniosku, który Strona uzupełniła 6 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Widuchowa obwieszczeniem znak: OŚ.6220.10.2.2023.LR z dnia 14 grudnia 2023 r. zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania, prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, możliwości zapoznania się z dokumentami dotyczącymi sprawy oraz składania uwagi wniosków.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

Teren planowanej inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Widuchowa, pismami znak: OŚ.6220.10.3.2023.LR z dnia 14 grudnia 2023 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie opinią z dnia 18 grudnia 2023 r. znak: ZNS.90222.2.1.68.2023 nie stwierdził dla planowanego przedsięwzięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Poinformował, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak: SZ.ZZŚ.4.4901.219.2023.TB, nie stwierdził dla planowanego przedsięwzięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie wskazał warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w przypadku kolizji elementów planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 3 stycznia 2024 r. znak: WONS.4220.469.2023.AG.AC poinformował, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy ustalił nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 12 stycznia 2024 r. Następnie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2024 r. znak: WONS.4220.469.2023.AG.AC wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki niezbędne do uwzględnienia w decyzji środowiskowej.

Zawiadomieniem z dnia 23 stycznia 2024 r. znak: OŚ.6220.10.4.2023.LR Wójt Gminy Widuchowa, zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa, zawiadomił Strony postępowania o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów oraz o możliwości zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Strony nie zapoznały się ze zgromadzonym materiałem w sprawie oraz nie wniosły uwag.

Organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

W wyniku analizy uwarunkowań z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz przedłożonych przez Wnioskodawcę materiałów wynika, co następuje:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Inwestycja polegać będzie na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów: konstrukcji i elementów montażowych, paneli fotowoltaicznych, inwerterów DC/AC, okablowania, stacji transformatorowych (do 11 szt.), kontenerowych rozdzielnic nn/SN lub nn/WN, układów pomiarowo-zabezpieczających, linii kablowych oraz pozostałego oprzyrządowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania inwestycji. Istnieje możliwość etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 16/1, 32, 33, 34, 35, 36/6, 42 obręb Lubicz, gm.

Widuchowa. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zamierzenie inwestycyjne wyniesie do 9,37 ha.  Działki inwestycyjne składają się z gruntów sklasyfikowanych jako: grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV), łąki (ŁV), nieużytki (N). Zgodnie z kartą informacyjną, instalacja zostanie wykonana wyłącznie na gruntach sklasyfikowanych jako: łąki trwałe (ŁV) oraz grunty orne (RIVa, RIVb, RbV).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

     Zgodnie z kartą informacyjną, teren inwestycyjny stanowi obszar o charakterze uprawnym o mało zróżnicowanych formacjach trawiastych i niskiej wartości przyrodniczej. Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogą pojawić się uciążliwości dla środowiska, przejawiające się w szczególności niezorganizowaną emisją pyłów i gazów do powietrza, emisją hałasu oraz odpadów, jednak charakter i zakres inwestycji wskazują, iż będą to oddziaływania lokalne, krótkotrwałe i ustaną po zrealizowaniu inwestycji. W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. od 6 do 22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykorzystać najmniej uciążliwą pod względem akustycznym technologię prowadzenia prac m.in. poprzez stosowanie sprawnych technicznie pojazdów i maszyn, wyłączanie zbędnych, nieużywanych w danym momencie urządzeń i maszyn emitujących hałas. Na etapie budowy ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach tj. toaletach typu toi-toi, a następnie będą wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, teren budowy należy wyposażyć w sorbenty pochłaniające ewentualne substancje ropopochodne. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady zakwalifikowane do grup 08, 13, 15, 16 oraz 17. Zgodnie z kartą informacyjną, wytworzone odpady będą gromadzone w sposób selektywny, a następnie będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Farma fotowoltaiczna będzie funkcjonowała bezobsługowo, w związku z czym nie będzie wymagała zapotrzebowania na wodę, za wyjątkiem okresowego czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne będą myte wodą demineralizowaną za pomocą maszyny, w układzie zamkniętym, bez użycia detergentów. Odpady wygenerowane na etapie funkcjonowania farmy fotowoltaicznej gromadzone będą w sposób selektywny, a następnie będą zabierane przez firmy wykonujące serwis. Transformator zostanie umieszczony wewnątrz stacji kontenerowej. W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, w przypadku zastosowania transformatora olejowego zostanie on wyposażony w misę olejową, która w sytuacji awarii pomieści całą objętość oleju zawartego w transformatorze i zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu środowiska gruntowego. W fazie eksploatacji instalacja będzie źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu do środowiska. Głównym źródłem emisji hałasu będą inwertery oraz stacje transformatorowe. Stacje transformatorowe stanowić będą obiekty kontenerowe. Inwertery zostaną umieszczone na konstrukcjach wsporczych podtrzymujących moduły fotowoltaiczne. Najbliższe tereny chronione akustycznie stanowiące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudową zagrodową znajdują się w odległości ok. 55 m od granic terenu inwestycyjnego. Mając na uwadze odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ww. rozwiązania, nie wystąpią ponadnormatywne poziomy emisji hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zagrożenia wynikające z wytwarzanego pola elektrycznego i magnetycznego.

W granicach terenu inwestycyjnego nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów i porostów, a także siedlisk przyrodniczych. Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. W odniesieniu do przedstawicieli zwierząt, na terenie inwestycyjnym oraz w jego sąsiedztwie stwierdzono występowanie następujących gatunków: sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, jeleń szlachetny Cervus elaphus, zając szarak Lepus europaeus, wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris, lis Vulpes vulpes, jenot Nyctereutes procyonoides, borsuk Meles meles , kuna leśna Martes martes, kuna domowa Martes foina, tchórz zwyczajny Mustela putorius, kret Talpa europaea.

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem znajduje się poza obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000. Najbliższą formą ochrony przyrody jest obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 znajdujący się w odległości ok. 9 m od granicy terenu inwestycyjnego. W związku z charakterem przedsięwzięcia, realizacja planowanej inwestycji i jej późniejsze funkcjonowanie nie zagrozi wartościom przyrodniczym ustanowionym jako przedmioty ochrony, jak również nie zagrozi ich celom ochrony. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Gorzowska – Puszcza Bukowa KPn-29A, jednakże uwzględniając charakterystykę terenu objętego inwestycją, jego aktualne zagospodarowanie, brak wycinki drzew i krzewów, realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na potencjalne szlaki migracji chronionych gatunków.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w terenie otwartym, przez teren inwestycyjny mogą przemieszczać się różne grupy zwierząt. Projektowane wykopy mogą stanowić pułapki dla zwierząt, dlatego też należy je zabezpieczyć przed wpadaniem do nich zwierząt.
W przypadku ich stwierdzenia w wykopach należy przenieść je w dogodne siedliska, poza miejsce realizacji inwestycji, co zostało uregulowane warunkiem niniejszego postanowienia. Teren planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Ogrodzenie zostanie wykonane w sposób zapewniający swobodną migrację drobnych zwierząt i pomiędzy powierzchnią ziemi a dolną podstawą ogrodzenia zostanie zachowana przestrzeń o wysokości ok. 20 cm. Krawędzie ogrodzenia nie mogą posiadać ostrych zakończeń, co ograniczy możliwość kaleczenia przemieszczających się przez teren farmy zwierząt. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli oraz pod stołami z panelami fotowoltaicznymi pozostanie terenem biologicznie czynnym.
W przypadku obsiewania powierzchni należy wykorzystać gatunki rodzime roślin zielnych i uwzględnić gatunki roślin miododajnych. Powyższe przyczyni się do powstania środowiska przyjaznego dla owadów, w tym pszczół czy trzmieli będących ważnymi zapylaczami roślin kwiatowych. W przypadku koszenia terenu farmy prace należy wykonywać od środka farmy do zewnątrz. Taka technika koszenia zmniejszy ryzyko nieumyślnego zabicia zwierząt, w tym ptaków i umożliwi im ucieczkę. Koszenie należy wykonywać po przeprowadzeniu przeglądu terenu pod kątem zasiedlenia przez ptaki oraz herpetofaunę i potwierdzeniu braku występowania stanowisk lęgowych.

W panelach przewidziano zastosowanie powłoki antyrefleksyjnej, która zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, w związku z tym panele nie będą oślepiać ptaków mogących przelatywać nad instalacją.

Nie planuje się stosowania środków chemicznych ograniczających wzrost roślin oraz ciągłego oświetlania farmy w porze nocnej. Ponadto w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, nie należy stosować systemu płoszenia zwierząt.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP RW600009193129 – Marwicka Struga. To naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem chemicznym dla której stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla przedmiotowej JCWP nie można dokonać oceny stanu ekologicznego ze względu na brak badań biologicznych w JCWP. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny oraz zapewnienie drożności cieku.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w jednolitej części wód podziemnych, JCWPd kod: GW600023. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się poza obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarami uzdrowisk. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane również poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Charakter przedsięwzięcia wyklucza również możliwość oddziaływania transgranicznego.

 1. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania inwestycji:

Przedsięwzięcie z uwagi na planowany zakres i charakter nie powinno wpłynąć negatywnie na klimat zarówno w skali lokalnej jak i globalnej z uwagi na brak emisji, które mogłyby przyczynić się do pogłębienia efektu cieplarnianego. Realizacja inwestycji nie doprowadzi również do zmian lub nasilenia się zmian klimatu, które mogłyby wpływać na utratę różnorodności biologicznej oraz do zmiany użytkowania terenów sąsiednich. Poza tym instalacje fotowoltaiczne to inwestycje proekologiczne korzystające z odnawialnych zasobów środowiska, które korzystnie wpływają na jakość powietrza. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wzniesienie obiektów wolnostojących w postaci paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcjach wsporczych w równoległych rzędach. Przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element w otaczającym krajobrazie, jednak niewielka wysokość projektowanej konstrukcji spowoduje, że nie będzie ona stanowić dominanty wysokościowej w krajobrazie.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie są planowane inne inwestycje tego typu. Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu tut. organu najbliższa planowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest w odległości ok. 2 km od analizowanego terenu. Odnosząc się do oddziaływania o charakterze skumulowanym, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii oraz skalę przedsięwzięć, ich oddziaływanie powinno zamknąć się w granicach zajmowanych przez nie działek. Przy zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących, eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, również w ujęciu skumulowanym z planowanymi innymi tego typu instalacjami. Miejsce posadowienia paneli fotowoltaicznych znajduje się poza granicami obszarów chronionych ze względu na wyróżniający się krajobraz, tj. park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Z uwagi na charakter inwestycji oraz mając na względzie powyższe, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie na istniejący krajobraz.

Biorąc pod uwagę zakres, przewidywane oddziaływanie oraz charakter inwestycji należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na klimat, nie będzie źródłem emisji szkodliwych związków i gazów cieplarnianych. Funkcjonowanie przedsięwzięcia przyczyni się do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, co ograniczy pozyskiwanie energii pochodzącej ze spalania węgla, a tym samym ograniczy emisję niebezpiecznych i szkodliwych gazów prowadzących do zmian klimatu.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i lokalizację nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego.

Przedmiotowa inwestycja na etapie budowy, jak i eksploatacji, nie wpłynie na stan ekologiczny  JCWP w rozbiciu na poszczególne jego elementy oraz na jej stan chemiczny, jak również nie wpłynie na stan chemiczny i ilościowy JCWPd.  Przedmiotowa inwestycja nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.

Uwzględniając wszystkie ww. kryteria, Wójt Gminy Widuchowa nie stwierdził ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Widuchowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzje. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się do prawa wniesienia odwołania.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa powyżej, następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ooś. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

 

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł

zapłacono przelewem na konto

UG w Widuchowej w dniu 20.11.2023 r.

 

Otrzymują:

 1. Solar SGE II Sp. z o.o.
 2. Strony postępowania - poprzez obwieszczenie
 3. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino

   

  Charakterystyka przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 11 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działkach ewidencyjnych nr 16/1, 32, 33, 34, 35, 36/6, 42, obręb Lubicz, gm. Widuchowa”

2. Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Solar SGE II Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin.

3. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

nwestycja zostanie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 16/1, 32, 33, 34, 35, 36/6, 42, obręb Lubicz, gm. Widuchowa. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zamierzenie inwestycyjne wyniesie do 9,37 ha.  Działki inwestycyjne składają się z gruntów sklasyfikowanych jako: grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV), łąki (ŁV), nieużytki (N). Zgodnie z kartą informacyjną, instalacja zostanie wykonana wyłącznie na gruntach sklasyfikowanych jako: łąki trwałe (ŁV) oraz grunty orne (RIVa, RIVb, RbV).

4, Dane charakteryzujące przedsięwzięcie

Instalacja będzie się składać z:

 • paneli fotowoltaicznych (do ok. 22 000 szt. o mocy nie mniejszej niż 500 Wp.) - panele umieszczone zostaną na konstrukcji wsporczej w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp. Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. Powierzchnia łącznie zainstalowanych samych paneli fotowoltaicznych wyniesie do 44 000 m2. Ze względu na mogące pojawić się zmiany technologiczne, ilość paneli i powierzchnia mogą ulec zmianie)
 • konstrukcji wsporczej  -  kąt nachylenia konstrukcji zostanie dobrany na etapie projektu technicznego i będzie zawierał się w przedziale 10-90 stopni
 • inwerterów fotowoltaicznych (do ok 110 szt.), których zadaniem jest przekształcanie prądu stałego na prąd zmienny. Inwertery zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi
 • transformatorów (do ok 11 szt.) umieszczonych w kontenerach (powierzchnia kontenera do 50 m2) wyposażonych w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające.
 • budowa przyłącza energetycznego łączącego elektrownie słoneczne z infrastrukturą energetyczną operatora lub sieci krajowej w formie nadziemnej lub doziemnej;
 • wykonanie ogrodzenia - pomiędzy siatką, a powierzchnią ziemi znajdować się będzie ok. 20 cm przerwa umożliwiająca ewentualną migrację małych zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych. Teren planowanej inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza granicami terenów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, natomiast w zasięgu korytarza ekologicznego KPn-29A Puszcza Gorzowska-Puszcza Bukowa.

Podczas etapu realizacji przedsięwzięcia ścieki sanitarne będą gromadzone w zbiornikach przenośnych toalet typu toi-toi, które będą regularnie opróżniane przez uprawniony podmiot. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności zaopatrzenia w wodę i powstawania ścieków. Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji będą magazynowane selektywnie w specjalistycznych pojemnikach w wyznaczonym miejscu w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń z nich pochodzących do środowiska gruntowo-wodnego. Stosowane maszyny i urządzenia będą charakteryzowały się dobrym stanem technicznym. Ewentualne usterki będą naprawiane poza terenem inwestycji w punktach przeznaczonych do serwisowania i naprawy tego rodzaju sprzętu.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w obszarze zlewni jednolitych części wód powierzchniowych JCWP kod: RW600009193129 – Marwicka Struga, a także w jednolitej części wód podziemnych JCWPd kod: PLGW600023.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza strefami ochronnymi ujęć wód, poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, a także poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Stachura

Data wytworzenia:
16 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Andrzej Stachura

Data publikacji:
16 lut 2024, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Stachura

Data aktualizacji:
16 lut 2024, godz. 13:45